НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316724

Назва:

ЕстетикаАнотація: Мета дисципліни - ознайомити студентів із предметом естетики, основними естетичними концепціями та категоріями, специфікою мистецтва як форми творчості, феноменом культури як способу людської самореалізації, допомогти отримати теоретичний базис для критичного осмислення явищ сучасної художньої культури та сформувати навички творчого застосування здобутих знань.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія доби Відродження; Німецька класична філософія.

Зміст дисципліни: Поняття і предмет естетики. Естетичний досвід. Естетичне судження й естетичний смак. Поняття мистецького генія. Поняття прекрасного. Поняття піднесеного. Поняття трагічного. Комічне й смішне. Модерна система мистецтв і проблема єдності мистецтва. Специфіка мови живопису. Образна репрезентація у фотографії. Кінематограф як синтетичне мистецтво. Проблеми онтології музики. Істина мистецтва та філософська істина. Естетичне й політичне.


Рекомендована література:
Адорно Т. (2002). Теорія естетики. К.: Основи.
Арістотель. (2017). Поетика. Х.: Фоліо.
Барт Р. (2022). Camera Lucida. Нотування фотографії. Київ: Moksop.
Беньямін В. (2002). Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваности. Беньямін В. Вибране. Л.: Літопис. - С. 53-97.
Берґсон А. (1994). Сміх. К.: Дух і Літера.
Вінкельман Й. (1990). Про художній ідеал прекрасного. К.: Мистецтво.
Ґадамер Г.-Ґ. (2000). Істина і метод. Т.1. К.: Юніверс.
Ґумбрехт Г.У. (2012). Похвала спортивній красі. К.: Дух і Літера.
Кант І. (2022). Критика сили судження. К.: Темпора.
Ортега-і-Ґассет Х. (1994). Дегуманізація мистецтва. К.: Основи.
Сміт Я.Ґ. (2022). Коротка історія фотографії. Вид-во Старого Лева.
Шіллер Ф. (1974). Естетика. К.: Мистецтво.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська