НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316725

Назва:

ЕтикаАнотація: Метою курсу є забезпечення системних знань з етики через осягнення її предмету - моралі - у багатоманітності ідеальних форм та модусів їх актуалізації в житті людини і суспільства.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Рогожа М. М., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс).

Зміст дисципліни: Етика і мораль. Основні напрями розвитку етичної думки. Походження моралі. Ціннісно-імперативна основа моралі. Добро і зло. Справедливість і рівність. Свобода і відповідальність. Любов і милосердя. Сенс життя, щастя і удача. Індивідуальна етика. Соціальна етика. Мораль і політика. Етика спілкування. Прикладний поворот в етиці.


Рекомендована література:
Арістотель. Нікомахова етика / пер. з давньогрецької Віктора Ставнюка. - К.: Аквілон-Плюс, 2002.
Етика. Естетика: Навч.посібник (за ред. Панченко В.І.). К.: Центр учбової літератури, 2014.
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія К., 1999.
Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Ганс Йонас ; пер. з нім. А. Єрмоленка, В. Єрмоленка. - К.: Лібра, 2001.
Левінас Е. Між нами: Дослідження думки-про-іншого. К.: Дух і літера, Задруга, 1999.
Макінтайр Е. Після чесноти : Дослідження з теорії моралі. - К.: Дух і літера, 2002.
Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. Навчальний посібник. 4те вид. К.1992.
Мулярчук Є. На межі буття. К.: ІФ НАНУ, 2012.
Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики. К.: "Д.Л.", 1995. С. 269-283.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська