НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316727

Назва:

Індійська філософіяАнотація: Мета курсу є формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про сутність, специфіку, становлення і розвиток філософської думки в Індії у контексті глобальних історичних та суспільних процесів. Курс призначений для ознайомлення з традиціями філософування у цій країні, основними персоналіями, школами, текстами, проблематикою, термінологією.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., д. філос. н.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс); Філософія Східної Азії.

Зміст дисципліни: Становлення філософської думки в Індії. Особливості вивчення індійської філософії. Неортодоксальні (nastika) релігійно-філософські системи (darsana): VII ст. до н. е. - XVII ст. Ортодоксальні (astika) релігійно-філософські системи (darsana): VII ст. до н. е. - XVII ст. Тантрична філософія. Філософія бгакті. Філософія Індії у XVIІІ ст. - на початку ХХІ ст.


Рекомендована література:
Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. - К.: Дніпро, 1982.
Завгородній Ю.Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед. - К. Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2013.
Індія: давнина і сучасність: зб. наук. пр. - К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, 2017.
Луцишина О.А. Уявлення про людину в Ріґведі. - Київ: Основа, 2005.
Adamson P., Ganeri J. Classical Indian Philosophy: a History of Philosophy Without any Gaps. - Oxford: Oxford University Press, 2020. - xxiv, 397 p.
Chatterjee S., Datta Dh. An Introduction to Indian Philosophy. - Calcutta: University of Calcutta, 1948. - xix, 496 р.
Sources of Indian Tradition. Second edition. Volume One: From the Beginning to 1800. Edited and Revised by Ainslie T. Embree. - Penguin Books, 1992. - xxxiv, 547 p.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська