НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316728

Назва:

Філософія (пропедевтичний курс)Анотація: Мета курсу - сформувати у слухачів уявлення про форми та способи філософування, показати відмінності філософії від інших форм пізнання, ознайомити з основними поняттями і проблемами філософії, представити основні історичні типи філософування. З цією метою на семінарських заняттях здійснюється ознайомлення з різними історичними та типологічними образами філософування шляхом витлумачення та порівняльного аналізу низки класичних та модерних текстів, автори яких - провідні мислителі різних епох - висловлюють свої погляди стосовно того, що таке філософія і що означає бути філософом.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 54 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 26 год.; самостійна робота - 96 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Менжулін В. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: АНтична філософія; Релігієзнавство; Вступ до Могилянських студій.

Зміст дисципліни: Філософія, її покликання і місце в культурі. Свідомість, мислення і закони логіки. Проблема буття. Проблема людини. Соціум, історія, культура. Етичні та естетичні цінності. Проблеми пізнання. Філософія Стародавнього світу та Середньовіччя. Європейська філософія доби Відродження і Нового часу. Посткласична і постмодерна філософія. Філософія в українській культурі.


Рекомендована література:
Бичко І. В. Філософія : Підручник для студ. вищих закладів освіти / І. В. Бичко, І. В. Бойченко, В. Г. Табачковський, М. І. Бойченко, М. П. Бузський. - 2. вид., стер. - К. : Либідь, 2002. - 408 с.
Конверський А. Є. Логіка : підручник. - 2-ге вид., випр. - Київ : Київський університет, 2017. - 390, [1] с.
Крічлі С. Вступ до континентальної філософії / С. Крічлі ; [Пер. с англ.]. - К. : Стилос, 2008. - 152 с.
Левчук Л. Т. Естетика : Підручник / Л. Т. Левчук (заг. ред.). - 2. вид., доп. і перероб. - К. : Вища школа, 2006. - 431 с.
Малахов В. А. Етика. Курс лекцій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. Закладів / В. А. Малахов. - 6-е вид. - К. : Либідь, 2006. - 384 с.
Менжулін В. І. Смішне, пусте та сумне в сучасній філософії // Наукові записки. - Т. 50. - Філософія та релігієзнавство. - К.: НаУКМА, 2006. - С. 44-49.
Менжулін В. І. Сова і півень як символи філософування // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2020. - №6. - С. 3-13.
Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини : Навч. посібник для студ. вузів / В. Г. Нестеренко. - К. : Абрис, 1995. - 336 с.
Основи практичної філософії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. проф. А. М. Лой. - К., 2016. - 400 с.
Петрушенко В. Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія : монографія / В. Л. Петрушенко. - Л. : Ахілл, 2005. - 320 с.
Рассел Б. Історія західної філософії / Б. Рассел ; [Пер. з англ.]. - К. : Основи, 1995. - 759 с.
Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії : Від Декарта до Вітгенштайна / Р. Скратон ; [Пер. з англ.]. - К. : Основи, 1998. - 331 с.
Татаркевич В. Історія філософії: В 3 т. - Т. 1: Антична і середньовічна філософія / В. Татаркевич ; [Пер. з польськ.]. - Л. : Свічадо, 1997. - 456 с.
Татаркевич В. Історія філософії: В 3 т. - Т. 2: Філософія Нового часу до 1830 року / В. Татаркевич ; [Пер. з польськ.]. - Л. : Свічадо, 1999. - 352 с.
Татаркевич В. Історія філософії: В 3 т. - Т. 3: Філософія ХІХ століття і новітня/ В. Татаркевич ; [Пер. з польськ.]. - Л. : Свічадо, 1999. - 568 с.
Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / пер. з нім. В. Кебуладзе. - К.: Дух і літера, 2018. - 544 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (виступи на семінарах, проміжний тест); підсумковий контроль - 40 балів (екзаменаційний тест).

Мова навчання: українська