НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316729

Назва:

Філософія Східної АзіїАнотація: Метою курсу є формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток філософської думки в країнах Східної Азії (Китаї та Японії). Курс призначений для ознайомлення з традиціями філософування цих країн, основними персоналіями, школами, текстами.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Капранов С. В., к. філос. н., ст. наук. співробітник

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Антична філософія; Релігієзнавство

Зміст дисципліни: Становлення філософської думки в Китаї. Філософія періоду Чуньцю-Чжаньґо: Іньян-цзя, ранній даосизм. Філософія періоду Чуньцю-Чжаньґо: Класичне конфуціанство. Філософія періоду Чуньцю-Чжаньґо: Моїзм, школа імен, леґізм. Китайська філософія доби Хань. Сюань-сюе ("неодаосизм"). Філософія східноазійського буддизму. Неоконфуціанство. Школа Чен - Чжу. Школа Лу Цзююаня - Ван Янміна. Японська "неофіційна" філософія XVII - І пол. ХІХ ст. Філософія Китаю та Японії ХХ ст.


Рекомендована література:
Fung Yu-lan. A Short History of Chinese Philosophy. New York: The Macmillan Co., 1960.
Blocker H. G. Japanese philosophy. Albany, N.Y. : State University of New York Press, 2001.
Капранов С. В. Місце філософії у традиційній китайській думці // Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу. - К.: Наукова думка, 2013. - С. 78-115.
Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015.
Москаль Р. Тринадцятиканоння: тексти, що створили цивілізацію. - Харків: Фоліо, 2020.
Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.). Упоряд. Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська