НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316732

Назва:

Філософія доби ВідродженняАнотація: Метою курсу є ознайомлення зі спадщиною найвидатніших західноєвропейських філософів доби Відродження. Найбільшу увагу приділено унікальним особливостям філософського мислення епохи, зокрема, формуванню нового уявлення про місце і роль людини у всесвіті. Важливе місце в курсі займає розгляд ренесансного сприйняття філософської спадщини античності. Курс розкриває гуманістичні, неоплатонічні, натурфілософські напрямки ренесансного мислення. Також у курсі присвячено увагу новим соціально-політичним ідеям, які виникали у європейських мислителів доби Відродження. Знання та навички, набуті в процесі вивчення дисципліни "Філософія доби Відродження", складатимуть підґрунтя для опанування решти нормативних навчальних дисциплін навчального плану підготовки студентів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): С'єдін О.С., ст. викладач.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків.

Зміст дисципліни: Соціально-історичні передумови та загальні особливості філософії Відродження. Основні етапи розвитку ренесансного гуманізму. Ренесансний неоплатонізм. Розквіт натурфілософії у період Відродження. Пантеїстичні тенденції у філософії доби Відродження. Суспільно-політичні ідеї в Європі XIV-XVI століть. Утопізм Т. Мора і Т. Кампанелли.


Рекомендована література:
Гусєв В. І. Історія західноєвропейської філософії XV- XVII c. Курс лекцій.- К.: Либідь, 1994.
Мак'явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. - Київ: Основи, 1998.
Монтень М. Проби. Книги 1-3. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005-2007.
Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця.- К., Дніпро, 1988.
Петрарка Ф. Про незнання власне й багатьох інших: вибрані твори. - Львів: Видавництво "Апріорі", 2022
Піко делла Мірандола Дж. "Про гідність людини".
Роттердамський Е. Похвала Глупоті. К.: Толока, 2012.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська