НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316733

Назва:

Філософія Нового часуАнотація: Метою курсу є вивчення західноєвропейської філософії Нового часу ХVІІ-ХVІІІ ст..: її основних рис й напрямків (раціоналізм та емпіризм) та персоналій (Френсіса Бекона, Рене Декарта, Бенедикт Спінози, Ґотфріда Ляйбніца, Джона Лока, Джорджа Барклі, Томаса Гоббса, Давіда Г'юма та ін.); формування у студентів навичок читання класичних ранньомодерних філософських текстів, опрацювання дослідницької літератури й аналізу філософських проблем та розуміння місця філософії Нового часу в історико-філософському процесі.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Крупина О. Р. , ст. викладач.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія доби Відродження.

Зміст дисципліни: Вступ до філософії Нового часу: основні риси, персоналії та проблеми. Життя та філософія Френсіса Бекона (1651-1626). Рене Декарт (1596-1650) як засновник сучасної філософії. Посткартезіанська філософія: оказіоналізм, Ніколя Мальбранш (1638-1715), П'єр Ґассенді,(1592-1655) та Блез Паскаль (1623-1662). Система Бенедикта Спінози (1632-1677). Життя та філософія Ґотфріда Ляйбніца (1646-1716). Британська філософія Нового часу: Томас Гоббс (1588-1679). Філософські погляди Джон Лока (1632-1704). Проблеми філософії Джорджа Барклі (1685-1753). Давід Г'юм (1711-1776): особистість та філософ. Філософія Нового часу в історико-філософській ретроспективі.


Рекомендована література:
Гусєв В.І. Західна філософія нового часу XVII-XVIII ст. К.: Либідь, 1998. 368 с.
Гусєв, В. І. Нариси з історії філософії Нового часу. К.: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2020. 344 с.
Декарт Р. Метафізичні розмисли / пер. з франц. З. Борисюк і О. Жупанського. Київ: Юніверс, 2000. 304 с.
Татаркевич В. Історія філософії: Т. 2: Філософія Нового часу до 1830 року / пер. з пол. Я. Саноцький, О. Гірний. Львів: Свічадо, 1999. 352 с.
"Медитації" Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун / пер. з фр. і лат. О. Хома, А. Баумейстер. К.: Дух і Літера, 2014. 368 с.
Мальбранш Н. Про пошук істини. De la recherche de la verite: міркування про природу людського розуму й спосіб, у який його слід використовувати аби уникати заблудження в науках / пер. з фр., прим. та комент. О. Хома; відп. ред. О. В. Жадан. У 2-х тт. К.: Port-Royal, 2001.
Рьод В. Шлях філософії: з XVII по ХІХ століття: посібник / пер. з нім. В.М. Терлецького, О.І. Вєдрова. К.: Дух і літера, 2009.
Рассел Б. Історія західної філософії / пер. з англ. Ю. Лісняк і П. Таращук. К.: Основи, 1995. С. 441-563.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / пер. з лат. В. Литвинов; Вст. слово В. Литвинова. К.: Основи, 2005. 237 с.
A Companion to Early Modern Philosophy / ed. By Steven Nadler. Wiley-Blackwell, 2002. pp. 676.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська