НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316734

Назва:

Некласична логікаАнотація: Навчальна дисципліна знайомить студентів з періодами розвитку сучасної логіки, характерними ознаками класичної та некласичної логіки, специфікою побудови логічних теорій на семантичному та синтаксичному рівнях. Розглядаються мови класичної логіки висловлювань та предикатів, алетичної пропозиційної логіки. З'ясовуються семантичні методи класичної пропозиційної логіки (таблиці істинності та аналітичні таблиці), синтаксичні побудови класичної пропозиційної логіки (аксіоматичне числення та натуральне числення). Визначаються основні відношення між формулами класичної логіки.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Н. А. Колотілова, д. філос. н., доц.

Результати навчання: ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Логіка.

Зміст дисципліни: Загальна характеристика сучасної логіки. Класична і некласична логіка. Логіка висловлювань: семантична побудова. Логіка висловлювань: синтаксична побудова. Логіка предикатів: загальна характеристика. Багатозначна логіка. Модальна логіка. Сучасна логіка і теорія аргументації.


Рекомендована література:
Алексюк І.А. Логіка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2017.
Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К: Абрис, 1997.
Колотілова Н.А. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку. - К.: Центр учбової літератури, 2019.
Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2008.
Конверський А.Є. Сучасна логіка (класична та некласична). 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2017.
Хоменко І.В. Логіка. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська