НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316735

Назва:

Сучасна західна філософіяАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із основними напрямами і течіями у західній філософській традиції другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. (марксизм, неокантіанство, філософія життя, позитивізм, прагматизм, феноменологія, екзистенціалізм, аналітична філософія та ін.) та творчістю їх чільних представників

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: осінній-весняний

Кількість кредитів: 9 (загальна кількість годин - 270 год.; аудиторні години - 94 год.; лекції - 54 год.; семінарські заняття - 40 год.; самостійна робота - 176 год.)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.; Циба В. М., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс); Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія доби Відродження; Філософія Нового часу; Німецька класична філософія.

Зміст дисципліни: Головні риси філософування сучасності. А. Шопенгавер і песимізм. С. К'єркеґор і протоекзистенціалізм. К. Маркс і марксизм. О. Конт і позитивізм. Е. Мах та емпіріокритицизм. Ч. Дарвін і біологізм. Дж. С. Міл і утилітаризм. Ф. Д. Е. Шляєрмахер і засновки філософської герменевтики. В. Дильтай і розвиток філософської герменевтики. П. Наторп і марбурзьке неокантіанство. Г. Рикерт і баденське неокантіанство. Е. Касірер та символічні форми. А. Берґсон і філософія життя. З. Фройд і класичний психоаналіз. Ч. С. Пірс і прагматизм. Дж. Д'юї і прагматизм.Е. Гусерль і заснування феноменології. М. Гайдеґер - питання про буття і єдність феноменології, герменевтики та екзистенціалізму. Ж. П. Сартр і екзистенціалізм. К. Ясперс і взаємодія психоаналізу та екзистенціалізму. Б. Расел: логічний атомізм і пошук ідеальної мови. Л. Вітґенштайн і аналіз ідеальної та повсякденної мови. Віденський гурток і логічний позитивізм. Р. Карнап і побудова логічного світу. Трансформації аналітичної філософії. Критична теорія суспільства: Франкфуртська школа неомарксизму. Французький структуралізм. Неопрагматизм. Трансцендентальна прагматика і дискурсивна етика. Постмарксизм і критика постмодерного суспільства. Постструктуралізм. Сучасні семіотичні теорії. Спекулятивний реалізм.


Рекомендована література:
Батай Ж. (2021). Історія еротизму. К.: Вид-во Анетти Антоненко.
Бадью А. (2014). Століття. К.-Л.: Ніка-центр, Кальварія. Бодріяр Ж. (2004). Симулякри і симуляція. К.: Основи.
Берґсон, А. (2010). Творча еволюція. Київ: Видавництво Жупанського.
Вітгенштейн Л. (1995). Tractatus Logico-philosophicus. Філософські дослідження. К.: Основи.
Габермас Ю. (2011). Постметафізичне мислення. Дух і Літера.
Горкгаймер М. (2006). Критика інструментального розуму. К.: ППС-2002.
Ґадамер Г.-Ґ. (2000). Істина і метод. Т.1-2. К.: Юніверс.
Гайдеґер М. Будувати, проживати, мислити // Возняк Т. Тексти та переклади. - Х.: Фоліо, 1998. - С. 313-332.
Гайдеґер М. Буття в околі речей // Возняк Т. Тексти та переклади. - Х.: Фоліо, 1998. - С. 332-345.
Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія. // Пер. Е. Причепій / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. - К.: Ваклер, 1996. - С. 61-94.
Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія. Вступ до феноменологічної філософії // Філософська думка. - 2002. - № 3. - С. 134-149.
Дерріда Ж. (2004). Письмо та відмінність. К.: Основи. 14. Жижек С. (2008). Дражливий суб'єкт: відсутній центр політичної онтології. К.: ППС-2002.
Козловський П. (1996). Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку. Сучасна зарубіжна філософія: течії і напрямки: хрестоматія, 213-298.
Ліотар Ж.-Ф. (2000). Ситуація постмодерну. Після філософії: Кінець чи трансформація? К.: Четверта хвиля.
Фройд З. (1998). Вступ до психоаналізу. К: Основи.
Фуко М. (2003). Археологія знання. К.: Основи.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська