НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316737

Назва:

Філософія ПросвітництваАнотація: Курс пропонує огляд епохи Просвітництва ("довге" XVIII століття) як ключової інтелектуальної та філософської епохи європейської традиції. Головні філософські концепції епохи показані в курсі в контексті загальної історії європейської культури. Філософські ідеї епохи - ідеї Монтеск'є, Локка, Дідро, Руссо, Вольтера, Канта та інших - розглянуто у їхньому переплетенні та діалозі з тенденціями культурного, мистецького, літературного та політичного життя. Водночас у курсі запропоновано погляд на ідеї XVIII століття крізь призму нашої сучасності.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Єрмоленко В. А., к. філос. н., PhD, д. політ. досліджень (Франція)

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія доби Відродження; Філософія Нового часу.

Зміст дисципліни: Просвітництво як інтелектуальна та культурна епоха. Локалізація епохи Просвітництва серед інших епохи європейської культури (Ренесанс, бароко, класицизм, рококо, романтизм, ХХ і ХХІ століття). Ключові теми епохи: розум, світло, відчуття і почуття, іманентність, деїзм, поступовість знання. Монтеск?є: ключовий автор епохи. Головні тексти: "Перські листи", "Міркування" про причини падіння Риму, "Дух законів". Головні ідеї "Духу законів". Баланс між демократією та аристократією. Тема змішаного врядування та поділу влади. Критичний аналіз теми рівностію. Дідро і проєкт "Енциклопедії". Історія "Енциклопедії" та її значення для інтелектуального розвитку доби та наступних епох. Д?Аламбер та його Discours preliminaire; стаття "Енциклопедія" самого Дідро. "Лист про сліпих", "Філософські думки" та інші тексти. Вольтер та його роль для епохи. Наївність Просвітництва щодо тираній: Вольтер і Росія. Причини орієнталізму Просвітництва. "Історія Карла ХІІ" та "Історія Російської імперії": погляд Франції на Україну та Росію. Ларі Вульф та "Винайдення Східної Європи". Руссо: чому його роль є такою важливою? Біографія Руссо. Чому Руссо не є французьким філософом. Тема Республіки. Руссо і Суспільна угода. Руссо і виховання ("Еміль"). Руссо і его-філософія ("Сповідь"). Вплив Руссо на подальші епохи. Жінки та чоловіки в епоху Просвітництва. Ключові жіночі фігури. Любовна література та лібертинаж. Митці епохи: Буше, Фрагонар. Літератори епохи: Лакло, Кребійон. Чому такими важливими були салони? XVIII століття в Україні: втрата державності, розширення імперії. Просвітництво як "фасад" в Російській імперії. Філософія "внутрішньої еміграції" - Сковорода. Сковорода і Руссо. Інші українські автори XVIII століття. Ключовий український роман про епоху: "Володарка Понтиди" Юрія Косача. Контрпросвітництво: інша історія епохи. Контрпросвітництво у ХІХ столітті: революція та контрреволюція, прихід романтизму. Історія проти структури, темрява проти світла. Роль протистояння романтизму та просвітництва для подальшої історії культури та історії філософії. Сучасні тлумачення філософії просвітництва. Адорно і Горкгаймер; Тодоров; Гіт; Пінкер. Чому початок ХХІ століття став "антипросвітницьким". Чим просвітницькі автори можуть сьогодні допомогти.


Рекомендована література:
Вулф, Ларі. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. - Київ, Критика, 2009.
Руссо, Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. Переклад Олега Хоми. - Київ, Port-Royal, 2001.
Diderot, Denis, Philosophical Thoughts, in Diderot's Early Philosophical Works. - Chicago and London, The Open Court Publishing Company, 1916.
Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. Dialetic of Enlightenment. Philosophical Fragments. Stanford University Press, 2022.
King, Margaret L. Enlightenment Thought. An Anthology of Sources. Hackett Publishing Company. 2019.
Montesquieu, Charles de Secondat, The Spirit of Laws. - New York, The Colonial Press, 1899.
Pinker, Steven. Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. New York, Viking, 2018.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська