НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316739

Назва:

Філософія праваАнотація: Метою курсу є вивчення засадничих проблем теорії філософії права, головних типів праворозуміння та вивчення творів класиків світової філософсько-правової думки.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Тихолаз А.Ґ., к. філос.наук, доцент.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Соціальна філософія.

Зміст дисципліни: Предмет філософії права. Філософія права та теорія держави і права. Філософія права та споріднені науки. Основні типи праворозуміння. Правовий натуралізм. Основні типи праворозуміння. Правничий позитивізм. Право та моральність. Право як форма свободи, рівності та справедливості. Правова система. Злочин і кара. Держава і право.


Рекомендована література:
Арістотель. Політика. - К., 2000.
Гайєк Ф.А. Право, законодавство і свобода. - К., 2000.
Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. - К., 2000.
Дворкін Р. Серйозний погляд на права. - К., 2000.
Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність (Навчальний посібник) - К., 2003.
Лок Д. Два трактати про врядування. - К., 2001.
Мак'явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. - К., 1998.
Пейн Т. Права людини. - Львів, 2000.
Платон. Держава. - К., 2000.
Ролз Дж. Теорія справедливості. - К., 2001.
Фуко М. Наглядати й карати. Народження в'язниці. - К., 1998.
Фуллер Л.Л. Анатомія права. - К., 1999.
Фуллер Л.Л. Мораль права. - К., 1999.
Харт Х.Л.А. Концепція права. - К., 1998.
Циппеліус Р. Філософія права. - К., 2000.
Ціцерон. Про закони. Про державу. Про природу богів. - К., 1998.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська