НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316740

Назва:

Філософія середніх віківАнотація: Курс "Філософія середніх віків" розроблено таким чином, щоб студенти змогли ознайомитися з основними періодами, представниками та концепціями Середньовічної філософії, розширивши спектр своїх знань з історії філософії. Навчальний курс містить в собі вивчення передумов становлення Середньовічної філософії та історико-філософських концепцій патристичного періоду, а також філософські системи схоластичного періоду.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Розумна Ю. В., ст. викладач

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Антична філософія.

Зміст дисципліни: Середньовічна філософія: періодизація та типологія. Середньовічна філософія: Античність і середньовіччя. Проблема філософської мови. Розум і одкровення. Ранньохристиянська філософія. Філон Олександрійський. Гностицизм. Апологетика. Олександрійська богословська школа. Климент Олександрійський. Ранньохристиянська філософія. Оріген. Розробка тринітарної проблематики Григорієм Ниським, Григорієм Назіанзином та Василієм Великим. Аврелій Августин. "Ареопагітики". Боецій. Йоан Дамаскин. Середньовічна філософія в мусульманських країнах. Виникнення ісламу. Аль-Кінді. Аль-Фарабі. Іби-Сіна. Аль-Газалі. Середньовічна філософія в мусульманських країнах. Мусульманська Іспанія. Ібн-Баджжа. Ібн-Туфейль. Ібн-Рушд. Ібн-Гебіроль. Моїсей Маймонід. Філософія ранньої схоластики. Особливості суспільного розвитку Західної Європи в добу раннього середньовіччя (VІ-XII ст.). Культура доби "Каролінзького відродження". Алкуїн. Йоан Скот Еріугена. Філософія ранньої схоластики. Суперечка щодо універсалій. Ансельм Кентерберійський. Філософія ранньої схоластики. Крайній номіналізм Росцеліна Компьєнського. Поміркований реалізм Петра Абеляра. Філософія ранньої схоластики. Філософія Шартрської школи. Містика ХІІ століття. Філософія Бернара Клервоського. Сен-Вікторська школа: Гуго й Рішар. Західноєвропейська філософія XIII-XIV століть. Суспільний і культурний розвиток Західної Європи XIII-XIV ст. й розквіт схоластичної філософії. Михаїл Скот. Сігер Брабантський. Західноєвропейська філософія XIII-XIV століть. Містицизм Бонавентури. Оксфордська школа. Роберт Гроссетест. Роджер Бекон. Західноєвропейська філософія XIII-XIV століть. Альберт Великий. Філософія Томи Аквінського. Західноєвропейська філософія XIII-XIV століть. Логічні погляди Раймунда Луллія. Містичний пантеїзм Йоганна "Мейстера" Экхарта. Науково-філософський світогляд Йоанна Дунса Скота. Номіналістична філософія Вільяма Оккама.


Рекомендована література:
Александрова О. В. Історія середньовічної філософії. - К., 2000.
Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. - Київ: Дух і літера, 2012. - 408 с.
Брагінець А.С. Нариси історії філософії. - Львів, 1967.
Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 2001.
Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків. Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Пашук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007.
Рассел Б.?Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи,1995.
Татаркевич В. Історія філософії: В 3-х т. / Пер. з пол. ? Львів: Свічадо, 1999.
Філософія Близького та Середнього Сходу VII - XIV століть: Глосарій / К.О.Гололобова. - Київ: Вадекс, 2017.
Фірігос Антоніс. Вступ до історії патристичної та візантійської філософії від початків християнства до іконоборства). - Львів: Видавництво УКУ, 2017. - 280 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська