НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316741

Назва:

Світова літератураАнотація: курс викладається для студентів-філософів 1 р.н. Він покликаний ознайомити студентів із основними тенденціями в розвитку західноєвропейських літератур від Античності до початку ХХІ ст. Дисципліна є оглядовою, а тому акцентується увага на визначних явищах, постатях, текстах тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: 7 кредитів (210 годин, із них - 70 аудиторних: лекційних - 42, семінарських -28)

Форма контролю: залік, залік

Викладач(і): к.пед.н., доц. Горідько Юлія Леонідівна

Результати навчання: 1.Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства, які осмислюються світовою літературою протягом всього її розвитку від Античності до початку ХХІ ст.
2. Уміти висловлюватися усно й письмово щодо питань розвитку світової літератури від Античності до поч.ХХІ ст.
3.Аналізувати й інтерпретувати твори художньої літератури від Античності до початку ХХІ ст.
4.Знати й розуміти загальні властивості літератури як мистецтва слова і вміти застосовувати ці знання при інтерпретації текстів світової літератури.
5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія; - Всесвітня історія; - Історія світової культури

Зміст дисципліни: Вибіркова оглядова дисципліна "Світова література" для студентів ОП "Філософія" покликана формувати знання про історико-культурний розвиток світової літератури від античності до початку XXІ століття. Цей курс спрямований на ознайомлення студентів із специфікою історико-культурного розвитку світової літератури, розгляду різних її стилів, вивчення творчості ключових явищ, постатей і текстів класичного канону. Особливу увагу в курсі приділено детальному вивченню конкретних текстів, знакових для різних епох, та їхнього обговорення. Окрім читання художніх текстів, від студентів очікується робота із літературно-критичними джерелами, їхнє опрацювання, осмислення та обговорення.


Рекомендована література: 1. Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ ст. : Історико-естетичний нарис / Борис Шалагінов ; вид. 2-ге. - К. : КМ Академія, 2007. - 360 с.
2. Шалагінов Б. "Фауст" Й. В. Гете: Містерія. Міф. Утопія : До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст. Монографія / Борис Шалагінов. - К. : Вежа, 2002. - 279 с.
3.. Шалагінов Б. Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Борис Шалагінов; рец. В.Є. Панченко, Т.В. Бовсунівська. - Київ: [ВПЦ НаУКМА], 2010. - 136 с.
4. Шалагінов Б. Класики і романтики. Штудії з історії німецької літератури ХVІІІ-ХІХ ст. Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2013.
5. Шалагінов Б. Романтики і модерністи. Нариси з історії німецької літератури та естетики ХІХ-ХХ ст. Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2020.
6. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили / Д.С. Наливайко. - К.: Мистецтво, 1981, 1985.
7. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. - К., 1997
8. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність: Українська література у контексті європейського літературного процесу / Д.С. Наливайко. - К. : Дніпро, 1988.
9. Нахлік Є. К. Доля - Los - Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Є. К. Нахлік; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім.. Т. Г. Шеченка. - Львів, 2003. - 568 с.
10. Фешовець О., Рудницький Л. Мислителі німецького романтизму. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003.
11. Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов'янських літератур / Дмитро Чижевський. - К., 2005.
12. Література західноєвропейського Середньовіччя. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів з курсу "Історія зарубіжної літератури" / за ред. Н. Висоцької. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 464 с.
13. Павличко С.Д. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. - К.:Основи, 2001.
14. Література Англії ХХ ст. / за ред. К.О.Шахової. - К., 1993.
15. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века. - К., 1988.
16. Павличко С. Лабіринти мислення: Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. - К., 1993.
17. Шахова К.О. П'ять німецьких лауреатів Нобулівської премії з літератури. - К., 2001.
18. Вікно в світ. Німецька література ХХ ст. - 1999. - №2.
19. Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття. - К., 2002.
20. Вікно в світ. Література США. - 1999. - №5 -6.
21. Денисова Т. Роман і романісти США ХХ ст. - К., 1990.
22. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. - К., 1978.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: відповіді на семінарських заняттях - 7х8=56 письмова робота - 24 поточне опитування - 10 контрольна робота - 10

Мова навчання: українська