НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316742

Назва:

Соціальна філософіяАнотація: Мета курсу - ознайомлення студентів з сучасною соціально філософською проблематикою, її основними напрямками, вченнями, ідеями, концептами, що репрезентують соціальну філософію як базову частину філософського знання про людину і суспільство. Здійснюється аналіз основної соціально-філософської проблематики на основі розкриття особливостей формування, структури і функцій суспільства; аналіз форм, способів і типів соціальної організації людського буття; розкриття питань легітимації соціальних норм і інституцій; динаміки соціальних змін; ролі науки, техніки, культури і комунікації в конституюванні соціальних зв'язків.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІV

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія історії; Філософська антропологія; Філософія права.

Зміст дисципліни: Суспільство як об'єкт філософського дослідження: напрями, школи і методології. Конституювання суспільного буття: форми і рівні. Соціальні інституції та проблема їхньої легітимації. Соціальна дія, динаміка і прогрес. Модерн, постмодерн і мета модерн. Наука і техніка як соціальні феномени. Культура і суспільство. Соціальний простір і час. Сутність і функції соціальної комунікації. Свобода, справедливість і суспільний вибір. Інформаційне суспільство: витоки, сутність і перспективи. Моделі цивілізаційного розвитку за умов глобалізації. Проблема глокалізації.


Рекомендована література:
Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть.- Л.: Кальварія, 2004.
Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико - кейнсіанської політичної економії. - К.: ВД Києво-Могилянська академія, 2007.
Бьюкенен Дж., Максгрейв Р. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави. - К.: ВД Києво-Могилянська академія, 2005.
Габермас Ю. Комунікативна дія і дискурс - дві форми повсякденної комунікації//Сітніченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. - К.: Либідь,-1996 - С.84-91.
Гаєк Ф.А. Право, законодавство і свобода.Т.І - ІІІ. - К.: Сфера, 2000.
Мід Дж. Дух, самість і суспільство з точки зору біхеовіриста. - К., 2000.
Рорті Р. Постмодерністський буржуазний лібералізм. - К.: Основи, 1998.
Сучасна зарубіжна соціальна філософія.- К.: Либідь, 1996.
Турен А. Поверенення дієвця. - К.: Альтерпрес, 2003.
Щюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту. - К.: Український Центр духовної культури, 2004.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою; поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська