НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316743

Назва:

Політологічні аспекти релігієзнавстваАнотація: Метою курсу є систематичний огляд форм взаємодії релігії та політики, які історично склалися в рамках різних культурно-конфесійних традицій. Курс містить матеріали, що характеризують зміст і структуру феномена релігії як нормативної системи, чинника інтеграції суспільства та регуляції суспільних відносин. Значне місце посідають питання суспільного функціонування релігії як нормативної системи. розглянуто історію різноманітних форм сакралізації влади та відповідних релігійно-політичних систем, еволюцію історичних форм церковно-державних відносин та сучасних моделей участі релігії і церкви в політичному процесі, їхню роль у реалізації політичних технологій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 8 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство. Біблієзнавство. Історія християнства.

Зміст дисципліни: Релiгiя як нормативна система. Феномен сакралізації влади. Історичні типи сакралізації влади і моделі церковно-державних відносин. Релігія і політика у тоталітарному суспільстві радянської моделі. Політологічні аспекти дослідження релігійного життя в незалежній Україні. Історичні форми церковно-державних відносин. Політико-правовi засади державно-церковних вiдносин в незалежній Україні та сучасному свiтi. Церква і політичні технології: історія та сучасність.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська.