НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316744

Назва:

Неорелігії світуАнотація: Метою курсу "Неорелігії світу" є вироблення у студентів уявлень про сутність феномену неорелігій, механізмів релігієтворення, місця і ролі цих явищ в світі та в Україні, ознайомлення з проблематикою класифікації неорелігій, їх характеристикою, особливостями функціонування у суспільстві тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Титаренко В. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство. Біблієзнавство. Історія християнства.

Зміст дисципліни: У лекціях здійснюється з'ясування специфіки феномену неорелігій, досліджується особливість новітньої релігійності, специфіка та механізми її формування. Студенти вивчають особливості класифікаційних підходів до феномену неорелігій та характеристики окремих з них, знайомляться з неохристиянськими рухами як альтернативними християнській церковності, неоорієналістськими релігіями в контексті міжрелігійного діалогу, релігіями "New Age" тощо. Зміст програми спрямований на розуміння студентами механізмів процесу релігієтворення, його впливу та наслідків як у світі, так і в Україні. Семінарські заняття спрямовано на вточнене і осмислене залучення понятійно-категоріального апарату дисципліни, зокрема, через дефініції понять "нетрадиційні релігії", "нові релігійні рухи (НРР)", "культ", "секта", "деномінація", опанування студентами цього релігієзнавчого дискурсу для розуміння сучасних кризових явищах в релігії.


Рекомендована література:
Дудар Н., Филипович Л. Нові релігійні течії [Текст] : український контекст / Н. Дудар, Л. Филипович. - К. : Наук. думка, 2000. - 132 c.
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А.Колодного / Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. / Нові релігії України. Т. 8. - Київ, 2010. - 828 с.
Колодний Анатолій Миколайович, Филипович Людмила Олександрівна. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в її історії і сьогоденні. - Київ: УАР, 2016.
Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник /В.М.Петрик, С.В.Сьомін та ін. За заг. ред. В.В.Остроухова - К., 2003.
Релігієзнавство: Навчальний посібник. 2-ге вид. / Заред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 264 с.
Титаренко В.В. Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи. Монографія / В.В. Титаренко. - Київ, видавництво "Центр Європи", 2017.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська