НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316746

Назва:

Філософія Гр.СковородиАнотація: Метою курсу є вивчення філософських ідей Григорія Сковороди в контексті його життя та творчості шляхом знайомства з основними філософськими текстами Григорія Сковороди та з базовою науковою літературою про нього, формування у студентів досвіду самостійного історико-філософського дослідження.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Йосипенко С. Л., д. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська думка в Україні.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська