НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316747

Назва:

Сакральна географія і феномен паломництваАнотація: Мета курсу - сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні особливості таких релігійних феноменів, як сакральний простір (сакральне/святе місце, місце сили, місце глибинної комунікації) і паломництво (проща, релігійна мандрівка, подорож).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство. Історія християнства. Історія української культури.

Зміст дисципліни: Вступ. Що таке "сакральна географія" і "паломництво". Архаїчні витоки. Сакральна географія і паломництво в релігіях общинного типу: шаманізм, індуїзм, сінто. Сакральна географія і паломництво в індивідуальних релігіях: релігії чистого досвіду (даосизм, буддизм) та авраамічні релігії (іудаїзм, християнство, іслам). Сакральна географія України. Сакральна географія: дослідницькі тенденції та виклики сучасності.


Рекомендована література:
Sacred Place. Ed. by J. Holm with L. Bowker. - London, New York: Printer Publishers, 1994. - xii, 206 p.
Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і андрогін. Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання. Пер. Г. Кьорян, В. Сахна. - Київ: Основи, 2001. - 592 с.
Хортицький семінар. Сакральна географія і феномен паломництва: вітчизняний і світовий контекст. Зб. наук. пр. / Наук. ред. й упор. Ю.Ю. Завгородній. - Запоріжжя: Дике Поле, 2012. - 292 с.
Хоффман Х. Святое место как предмет изучения географии религии // Українське релігієзнавство. - К., 2006. - № 38. - С. 99-104.
The Encyclopedia of Religion. M. Eliade, Еd. in Сhief. - N. Y., L.,1987. (In 16 Vol.).

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська