НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316748

Назва:

Феноменологія релігіїАнотація: В рамках дисципліни пропонується ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому розглядаються не тільки основи феноменології релігії та її концептуальні форми, але й особливості з'ясування важливих її питань в світлі герменевтичного підходу.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІV

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сарапін О. В., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; сторія християнства.

Зміст дисципліни: ФФеноменологія релігії: її зміст, можливі форми функціонування та особливості вивчення. Феноменологія сакрального: його зміст та різновиди. Сакральна топіка. Сакральна темпоральність. Феноменологія світла. Кратофанії. Сакральності космічних елементів і природних предметів. Сакральні істоти та постаті.


Рекомендована література:
Еліаде М. Пошуки. Історія та смисл в релігії. К.: Дух і Літера, 2018. - 256 с.
Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння, містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання. К.: Основи, 2001. - 592 с.
Еліаде М. Трактат з історії релігій. - К.: Дух і літера, 2016. - 520 с.
Каюа Р. Людина та сакральне. К.: Ваклер, 2003. - 256 с.
Сарапін О.В. Феноменологія релігії. Навчально-методичний комплекс для магістрів спеціальності "Релігієзнавство". К., 2010. - 26 с.
Сарапін О. Феноменологія релігії в її суперечливому баченні // Дисциплінарне релігієзнавство.
Колективна монографія. За наук. ред. проф. А.Колодного / Українське релігієзнавство. К., 2009. - Спецвипуск 2009-1. - С. 68-75.
Сарапін О. Феноменологія релігії: чи можливе подолання її змістової і методологічної невизначеності? //Феноменологія і релігія: Щорічник Українського феноменологічного тов.-ства. 2009. - К.: Дух і літера, 2010. - С. 149-156.
Hultkranz ?. The Phenomenology of Religion. Aims and methods // Temenos. 1970. - Vol. 6. - P. 68-88.
Otto R. The Idea of the Holy. An inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational. - London, New York: H. Milford; Oxford University Press, 1923. - XV, 228 с.
Waardenburg J. Reflections on the Study of Religion: Including an Essay on the Work of Gerardus van der Leeuw. - The Hague: Muton, 1978. - 298 p.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, тест-контрольна робота); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська