НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316749

Назва:

Філософія НіцшеАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із біографією та головними ідеями філософії Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики, філософії культури, релігії, права, історії. Аналіз та інтерпретація основних праць філософа.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Біографія та етапи духовного становлення Ф. Ніцше. Аналіз праць Ніцше: "Народження трагедії з духу музики", "Людське, надто людське", "Весела наука", "Так казав Заратустра", "По той бік добра і зла", "До генеалогії моралі", "Присмерк ідолів". "Антихристиянин", "Воля до влади".


Рекомендована література:
Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. - К., 1993.
Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. - Львів, 2003.
Ніцше Ф. Людське, надто людське: Книга для вільних умів / Фрідріх Ніцше. - Львів : Астролябія, 2012.
Ніцше Ф. Народження трагедії // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. - Львів, 2004. - Т.1. - С. 11-130.
Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. - К., 2002.
Лютий Т. Ніцше. Самоперевершення. - К. Темпора, 2016.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська