НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316750

Назва:

Соціологія релігіїАнотація: У межах дисципліни пропонується аналіз релігії як cоціального інституту, тобто розкривається зміст соціальних явищ, організацій та процесів, зумовлених конфесійними чинниками. Принагідно виявляються функціональні можливості релігії та її соціальна значимість, а також з'ясовується механізм функціонування релігійних структур в суспільстві.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сарапін О. В., к. філосо. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Історія християнства.

Зміст дисципліни: Ідентифікація соціології релігії, особливості її вивчення і методологічні аспекти. Феномен релігії в світлі соціологічного аналізу. Релігійність та її соціологічні характеристики. Форми інституціоналізації релігії. Релігійні організації в їх відношенні до соціуму. Вплив релігійних інституцій на економіку суспільства. Релігійні інституції в контексті їх трансформацій в суспільстві. Процеси сакралізації та секуляризації.


Рекомендована література:
Вебер М. Господарство і суспільство. Нариси соціології розуміння. К.: Видавничий дім "Всесвіт", 2012. - 1112 с.
Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. К.: Наш формат, 2018. - 216 с.
Виговський Л. А. Функціональність релігії: природа і вияви. - К.; Хмельницький: [б.в.], 2004. - 340 с.
Вілсон Б. Соціологія релігії. К.: Акта, 2002. - 343 с.
Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. К.: Юніверс, 2002. - 424 с.
Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ -
початку ХХІ століття - Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2013. - 504 с.
Казанова Х. По той бік секуляризації: релігійна та секулярна динаміка нашої глобальної епохи. К.: Дух і літера, 2017. - 264 с.
Лущ У.І. Феномен секуляризації: наближення до трансцендентного. Львів: Літопис, 2016. - 240 с.
Пірен М. І. Соціологія релігії: Підручник. - К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 344 с.
Сарапін О. В. Релігійне виправдання підприємницької діяльності // Академічне релігієзнавство. К.: Світ знань, 2000. - С. 266-269.
Функціональність релігії: український контекст / За ред. професорів А. Колодного та Л. Филипович. К.: УАР, 2017. - 339 с.
Bellah R. N. Civil Religion in America // D?dalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences. - 1967. - Vol. 96. - № 1. - P. 1-21.
Glock C.Y. On the Origin and Evolution of Religious Groups // Religion in Sociological Perspective: Essays in the Empirical study of Religion [ed. by Ch.Y.Glock]. Belmont, California, 1973. - P. 207-220.
Stark R., Bainbridge W.S. The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation. Berkeley: University of California Press, 1985. - 571 р.
Yinger J.M. Sociology looks at religion. N-Y.: The Macmillan Company, 1963 - 192 р.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, тест-контрольна робота); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська