НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316751

Назва:

Антична філософіяАнотація: Метою курсу, що складається з двох частин, є поглиблене знання філософської спадщини античного світу. Першу частину курсу "Антична філософія" присвячено темі виникнення та становлення давньогрецької філософії; основну увагу приділено досократівській філософії. У другій частині курсу вивчають класичну грецьку філософію та філософію елліністично-римської доби.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 8 (загальна кількість годин - 240 год.; аудиторні години - 80 год.; лекції - 48 год.; семінарські заняття - 32 год.; самостійна робота - 160 год.)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): Тихолаз А. Г., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс).

Зміст дисципліни: Виникнення філософії у Стародавній Греції. Іонійська філософія. Мілетська школа. Філософія Геракліта Ефеського. Італійська філософія. Філософія піфагорійців. Філософія елеатів. Натурфілософія V ст. до н. е. Атомістика Левкіппа-Демокріта. Софісти, Сократ і сократичні школи. Філософія Платона. Філософія Арістотеля. Елліністично-римська філософія.


Рекомендована література:
Арістотетль. Метафізика. К., 2022.
Арістотель. Поетика. К., 1967.
Платон. Діалоги. К., 1995.
Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія. К., 1995.
Тихолаз А.Г. Геракліт. К., 1995.
Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей. - К., 1986.
Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy, Volumes I-VI. Cambridge University Press, 1962-1981.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: у І семестрі - поточний (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) і підсумковий (залік) контроль - 100 балів; у ІІ семестрі поточний контроль - 60 балів, підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська