НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316752

Назва:

Курсова робота (філософська антропологія)Анотація: Курсова робота з дисципліни "Філософська антропологія", яка виконується на III році навчання, має на меті прищеплення студентам навичок науково-пошукової діяльності.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год., самостійна робота - 90 год.)

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-2, ПРН-4, ПРН-5, ПРН-6, ПРН-9, ПРН-10, ПРН-11, ПРН-12, ПРН-14, ПРН-15, ПРН-16, ПРН-17, ПРН-18
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-9. Мати навички написання філософських текстів.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-14. Уникати симуляцій. плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.

Спосіб навчання: позааудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи наукових досліджень; Філософська антропологія.

Зміст дисципліни: Зміст курсової роботи становить аналіз філософсько-антропологічної проблематики, представленої в тих чи тих філософських напрямах, течіях, ученнях.


Рекомендована література:
Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт студентів ІІІ року навчання ФГН НаУКМА (спеціальність: 033 - Філософія). Оновлюються кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА щорічно.

Форми та методи навчання: індивідуальні консультації, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою, за національною шкалою (відмінно/добре/задовільно) та шкалою ЄКТС.

Мова навчання: українська