НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316754

Назва:

Основи наукових дослідженьАнотація: У курсі розглянуто основні теоретичні питання про науку, поділ наук, особливості наукової методології, наукову етику та комунікацію. Викладено основи провадження наукового дослідження у царині філософії та історії філософії, пошуку й опрацювання наукової літератури, а також написання та оформлення студентських наукових робіт. Зміст дисципліни: Наука як вид пізнавальної діяльності людини. Наукова робота, її структура й логіка. Методологія і методи наукового досілдження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Науковий текст, його жанри. Робота з науковим/філософським текстом. Науково-дослідницька робота студентів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Крупина О.Р., ст. викладач

Результати навчання:
ПРН-5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-9. Мати навички написання філософських текстів.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.
ПРН-14. Уникати симуляцій. плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс).

Зміст дисципліни: Наука як вид пізнавальної діяльності людини. Наукова робота, її структура й логіка. Методологія і методи наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Науковий текст, його жанри. Робота з науковим/філософським текстом. Науково-дослідницька робота студентів.


Рекомендована література:
Адлер М. Дж. Як прочитати книгу. Класичний посібник із розумного читання. К.: Видавнича група КМ-Букс, 2018. 456 с.
Горбачук В. Т., Горбачук Д. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. Слов'янськ: ТОВ "Друкарський двір", 2013. 124 c.
Еко У. Як написати дипломну роботу: гуманітарні науки. Тернопіль: Мандрівець, 2007. 224 с.
Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
Ткачук М. Л. Академічна філософія як феномен // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 2000. Т. 18. С. 52-58.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою є комплексною характеристикою компетентності студента, яка враховує результати поточної семестрової роботи.

Мова навчання: українська