НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316756

Назва:

Практика дослідницькаАнотація: Метою дослідницької практики є ознайомлення студентів із методикою наукових досліджень у галузі філософії та набуття її первинних навичок (методика роботи з філософським текстом, бібліографічний пошук, складання бібліографічного апарату, норми і правила оформлення наукової праці, редагування та рецензування філософського тексту, участь у науковій дискусії тощо).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 30 год.; практичні та лабораторні - 30 год.; самостійна робота - 60 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Пастушенко Л. А., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-9. Мати навички написання філософських текстів.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.
ПРН-14. Уникати симуляцій. плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.
ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс). Основи наукових досліджень. Українська мова за професійним спрямуванням. Англійська мова.

Зміст дисципліни: Науково-дослідна робота філософа: організація та оформлення її результатів. Особливості написання та оформлення курсової і кваліфікаційної роботи. Процедура підбору та оформлення бібліографії. Підготовка наукової доповіді на конференцію. Основні етапи підготовки наукової статті до публікації. Особливості написання есе.


Рекомендована література:
Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідної роботи : навч. посіб. К. : Форум, 2000. 270 с.
Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. К.: Ніка-Центр, 2008. -172 с.
Горбатенко І. Ю., Івашина Г. О. Основи наукових досліджень: підручник. Херсон, 2001. 342 с.
Горбачук В.Т. Основи наукових досліджень. Слов'янськ: ТОВ Вид-во "Друкарський двір", 2003. 86 с.
Грищенко І. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. К. : КНТЕУ, 2001. 185 с.
Лисий І. Я. Методичний посібник з науково-дослідницької практики для студентів філософського бакалаврату НаУКМА. К.: НаУКМА, 2010. 54 с.
Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / під. ред. Петрука В. Г. Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. 144 с.
Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. К.: Видавничий дім "Слово", 2003. 240 с.
Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 c.
Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. 5-те вид. К. : Знання, 2006. 307 с.
Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт : навч. посіб. Харків : Еспада, 2007. 368 с.

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська