НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316758

Назва:

Філософія повсякденностіАнотація: Курс присвячено філософському осмисленню буденних форм людського життєсвіту. розглянуто багатоманітні форми повсякденного досвіду: способи бачення світу крізь призму буднів і свята, пристрастей, радості, страху, нудьги, лінощів тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс).

Зміст дисципліни: Досвід повсякденного. Повсякденне і граничне (позаповсякденне). Повсякденність як сфера прояву емоцій і афектів. Повсякденність як сфера станів. Культура повсякденності. Стандартизованість і нормативність у культурі. Міфологія героїзму: вихід із повсякденності. Інший і Чужий на тлі повсякденного.


Рекомендована література:
Барт Р. Фрагменти мови закоханого. - Львів: Ї, 2006. - 283 с.
Бойко О.П. Повсякденність як філософська категорія та феномен суспільного життя / О. П. Бойко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2012. - Вип. 50. - С. 129-136.
Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. Т. 1. Структура повсякденності: можливе і неможливе (Переклав з французької Г. Філіпчук); - К., 1995.
Карпенко І.В. Філософія і світ повсякденності / І.В. Карпенко // Філософські обрії. - 2009. - № 22. - С. 59-71.
Крістєва Ю. Сили жаху. Есей про відразу. Журнал "Ї", 2005. - № 37.
Плеснер Г. Приводи плачу. Журнал "Ї", 2005. - № 37.
Шюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту. - Київ: Український центр духовної кульутри, 2004. - 560 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська