НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316760

Назва:

Антична теорія ЧасуАнотація: Вивчення філософських поглядів і теорій часу Античності шляхом знайомства з основними філософськими текстами досократиків, Платона, Арістотеля, Плотіна і Августина та з додатковою критичною науковою літературою про них; формування у студентів досвіду самостінйогоаналізу історико-філософських джерел. Під час опанування дисципліни пропонується послідовний, історично зорієнтований аналіз творчості античних філософів стосовно проблематики часу; реконструкція контекстів думки окремих теорій часу з урахуванням класичних і сучасних інтерпретацій цих теорій; спеціально розглядаються окремі аспекти античних вчень, що увійшли до філософської традиції й досі залишаються актуальними.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весна

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Терлецький В.М., к.ф.н., ст.викл.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософіїя.

Зміст дисципліни: Міфологічні уявлення про час і спроби їх раціонального пояснення в досократівській. Рефлексія над природою часу за доби класики: Платон і Аристотель. Метафізично-теологічний горизонт дослідження проблеми часу наприкінці античності і початку середньовіччя.


Рекомендована література:
Святий Августин Сповідь / Пер. з лат. Ю. Мушака. - К.: Основи, 2008.
Callahan, John F. Four Views ofTime in Ancient Philosophy, Cambridge: Harvard University Press, 1948. XII, 210 p.
Gloy, Karen Philosophiegeschichte der Zeit. M?nchen: Fink, 2008. 204 S.
Sorabji R. Time, Creation and the Continuum. Theories in Antiquity and Early Middle Ages. L.: Duckworth, 1983. XVIII, 473 p.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська