НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316761

Назва:

Релігійні етоси господарювання та підприємництваАнотація: Представлені історичні форми сакралізації праці та господарювання. Трансльовані різними релігійними традиціями моделі економічної діяльності розглянуто крізь призму компаративного підходу. Звернуто увагу на приклади їх актуалізації в економічних системах сучасного світу.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Історія християнства.

Зміст дисципліни: Під час опанування дисципліни розглядаються принципи засад господарювання, трудової етики, економічного порядку, зафіксовані в біблійній традиції, в культурах конфуціанства, буддизму, іудаїзму, ісламу, різних напрямів християнства. Висвітлюються такі питання як: праця з точки зору різних релігій в контексті розуміння людської природи, потреб та цілей людини; розвиток особистості в процесі праці; праця та справедливість; проблема власності; гроші та багатство; релігійна етика підприємництва; проблема якості, чесності та конкуренції; бізнес та управління з точки зору різних релігій.


Рекомендована література:
Тимчик О.А. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу: монографія : - К. : КНТ, 2014.
Веселаго Наталя. Філософія економіки: Греко-католицька традиція (Соціально-філософські проблеми взаємодії греко-католицького світосприйняття та економічних процесів). - Одеса, 2006.
Вебер М. Протестантська етика та дух капіталізму. - К.: Основи, 1994.
Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви. - Львів, 1994.
Stark, Rodney. Economics of Religion // The Blackwell Companion to the Study of Religion. Edited by Robert A. Segal. - Blackwell Publishing Ltd, 2006. - pp. 47-67.
Milgram, B. Lynne, Browne, Katherine E. Economics and Morality. Anthropological Approaches. - Lanham: Altamira Press, 2000.
Naqvi S. N. H. Islam, Economics and Society. London: Kegan Paul International, 1994.
Chapra M. U. What is Islamic Economics? Jeddah: IRTI, 2001.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська