НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316763

Назва:

Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективиАнотація: Курс присвячено розгляду одного зі стрижневих моментів цивілізації західного типу - гуманізму як світогляду, що апелює до ідеї людини як вищої цінності. розкривається зміст поняття "гуманізм", його історичні форми. вивчаються способи критики гуманістичної ідеї (антигуманізм), а також перспективи ідеї "постлюдини".

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія доби Відродження; Філософія Філософська антропологія.

Зміст дисципліни: Історія та головні засади поняття "гуманізм". Гуманізм і антигуманізм: теоретичні розрізнення. Гуманізм і постгуманізм. Розмаїття антропологічних підходів (доповнення чи альтернатива гуманізму). Основні гуманістичні маніфести ХХ століття.


Рекомендована література:
Гуманістичний Маніфест I https://web.archive.org/web/20111107221355/http://www.americanhumanist.org/who_we_are/about_humanism/Humanist_Manifesto_I
Гуманістичний Маніфест IІ https://web.archive.org/web/20111108072946/http://www.americanhumanist.org/who_we_are/about_humanism/Humanist_Manifesto_II
Гуманістичний Маніфест IІІ https://web.archive.org/web/20100906175442/http://www.americanhumanist.org/Who_We_Are/About_Humanism/Humanist_Manifesto_III
Декларація секулярного гуманізму https://secularhumanism.org/a-secular-humanist-declaration/
Декларація неогуманизму https://kurtz.institute/neo-humanist-statement

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська