НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316764

Назва:

Метафізика як філософська наука (проблеми і базові поняття)Анотація: У межах курсу розглядаються головні проблеми і поняття метафізики: співвідношення буття і небуття (ніщо), мислення і буття, сутності й існування, свободи і необхідності, а також метафізичні проблеми філософської антропології, космології і теології. Серед перших тем курсу є проблема самої метафізики, її відношення до науки і місце в системі філософського знання.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія. Філософія (пропедевтичний курс)

Зміст дисципліни: Метафізика як проблема. Що таке метафізика? Буття як головна проблема метафізики. Буття і ніщо. Мислення і буття. Принцип тотожності. Метафізика як онтологія. Трансценденталії і категорії. Метафізика як онтологія. Субстанція, причина і матерія. Метафізичні проблеми антропології. Людина, її тіло і душа. Тотожність людської особи і проблема безсмертя душі. Свобода як метафізична проблема. Свобода волі і закон. Філософське поняття світу. Метафізичні проблеми космології. Метафізика як теологія. Проблема раціонального пізнання Бога.


Рекомендована література:
Гусєв В. І. Метафізика: проблеми, принципи, поняття : Лекційний курс : навч. посіб. К.: Вид-во "Каравела", 2020.
Гусєв В. І. Вступ до метафізики. К.: Либідь, 2004.
Гусєв В. І. Метафізика свободи (з історії філософії Нового часу) // Наукові записки НаУКМА. Т. 8. Філософія і право. Кю: НаУКМА, 1999.
Гусєв В.І. Нариси з філософії Нового часу. К. : НаУКМА, 2020.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська