НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316765

Назва:

Філософія наукиАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з актуальними питаннями філософії науки та головним етапам її становлення. Аналізуються засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки. Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу, типів наукової й технічної раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені.

Тип дисципліни: нормативна

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Епістемологія; Філософія Нового Часу; Філософія Просвітництва; Сучасна західна філософіяю

Зміст дисципліни: Основи філософії науки. Головні засади логічного позитивізму. Критичний раціоналізм Карла Попера. Теорія наукових революцій Томаса Куна. Науково-дослідницька програма Імре Лакатоша. Епістемологічний анархізм Пола Фаєрабенда. Концепція особистісного знання Майкла Полані. Еволюційна епістемологія Стівена Тулміна. Проблема реалізму Гіларі Патнема. Дослідницькі традиції та ціннісна раціональність Ларі Лаудана. Соціологія наукового знання Бруно Латура. Наука і псевдонаука. Інформаційне суспільство та штучний інтелект. Наука майбутнього.


Рекомендована література:
Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини. З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007.
Вебер М. Про внутрішнє покликання до науки // Вебер М. Соціологія. Загально історичні аналізи. Політика. - К.: Основи, 1998. С. 310-337.
Глибовець М.М. Штучний інтелект: навчальний посібник. - К.: Видавничий дім "KM Academia", 2002.
Добронравова І. Новітня західна філософія науки [Підручник] / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. - К. : ПАРАПАН, 2008.
Кайку, М. Фізика майбутньогою. - Л.: Літопис, 2013.
Кайку М. Візії: Як наука змінить світ ХХІ сторіччя". - Л., 2004.
Лук'янець В.С., Кравченко О.М. та ін. Сучасне природознавство: когнітивний, світоглядний, культурно-історичний виміри. - К., 1995.
Ленем Р. Електронне слово: Демократія, технології та мистецтво. - К.: Ніка-центр, 2005.
Самардак, М. Філософія науки : напрями, теми, концепції [навч. посібник] / М. Самардак. - К.: ПАРАПАН, 2011.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська