НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316766

Назва:

Культурно-символічні картини світу в європейському філософському досвідіАнотація: Курс "Культурно-символічні картини світу в європейському філософському досвіді" присвячено філософській реконструкції та осмисленню вихідних символічних інтуїцій, а також узагальнених культурних концептів, що утворюють і визначають смислові кордони великих протоєвропейських (Античність, Середньовіччя) і власне європейських (Ренесанс, Нові часи, Сучасність) культурно-історичних епох.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сватко Ю. І., д. філол. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія. Філософія середніх віків. Філософія доби Відродження. Філософія Нового часу.

Зміст дисципліни: В рамках курсу з'ясовуються/уточнюються ключові символи, міфи та ідеали залучених до аналізу епох, дається загальне визначення Європи як специфічного культурно-історичного феномену, визначаються основні етапи і напрями становлення особистісного виміру європейської історії.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська