НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316767

Назва:

Українські традиції дослідження БібліїАнотація: Представлено широку панораму еволюції вітчизняного досвіду збереження, відтворення, прочитання та засвоєння Святого Письма. особливу увагу приділено розвиткові біблійних студій протягом XVIII - початку ХХ ст. у наукових та освітніх практиках Києво-Могилянської та Київської духовної академій. Підкреслено актуальність вітчизняної біблієзнавчої спадщини для сучасної науки та освіти.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство. Біблієзнавство; Історія християнства.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська