НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316769

Назва:

Теорія смислу і нонсенсуАнотація: Курс присвячено проблемам мовно-смислового континууму. розглянуто теорії смислу та значення, неоднозначності мислення (хиби, парадокси, софізми), теорії нонсенсу, мистецькі експерименти зі смислом (заум і алогізм), вербальне та невербальне мислення, мову і несвідоме, проблеми мовлення та розуміння, владні аспекти мови. В межах курсу представлене альтернативне трактування смислу, який виражається без жорсткої опозиції "сенс-нонсенс", а натомість ілюструється неоднозначностями, що стають підґрунтям сенсоутворення (помилки, парадокси, література нонсенсу, мистецький заум та алогізм, теорії абсурду), з урахуванням обумовленості мовно-прагматичним аспектом у багатоманітності знакових систем.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Логіка; Некласична логіка; Риторика; Епістемологія.

Зміст дисципліни: Теорії смислу та значення. Неоднозначності мислення: хиби, парадокси, софізми. Смислове поле нонсенсу. Мистецькі експерименти зі смислом: заум і алогізм. Абсурд як протилежність смислу чи спосіб його реалізації. Смисл як лінгвістична проблема.


Рекомендована література:
Камю А. Міф про Сізіфа. Есе про абсурд / А. Камю; [пер. з фр. О. Жупанського] // Твори: [у 3-х т.]. - Харків: Фоліо, 1997. - Т.3. - С. 72-162.
Патнем Г. Розум, істина й історія / Г. Патнем; [пер. з англ. О. Мокровольський]. - К.: Альтернативи, 2003. - 232 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська