НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316770

Назва:

Філософія сучасного мистецтваАнотація: Метою дисципліни є огляд й аналіз філософських концептів мистецької діяльності у сучасній західній філософії. Формування осмислення сучасних мистецьких практик. Ознайомлення з різними способами міркування про сучасне мистецтво, викладеними у тексті провідних західних філософів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Естетика; Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Специфіка філософської рефлексії про мистецтво. Концепція світу мистецтва (Артур Данто). Актуальність мистецтва (Джорджо Аґамбен). Хронотоп мистецтва (Жан-Люк Нансі). Мистецтво як індустрія розваги (Теодор Адорно і Ролан Барт). Концептуалізм і постконцептуалізм. Інфраструктура сучасного мистецтва: феномен кураторства (Ганс-Ульрих Обрист, Тері Сміт). Мистецький номіналізм (Тьєрі де Дюв).


Рекомендована література:
Абрамович М. (2018). Пройти крізь стіни. Київ: ArtHuss.
Адорно Т. (2002). Теорія естетики. Київ: Основи.
Барт Р. (2022). Camera Lucida. Нотування фотографії. Київ: Moksop.
Бойлен А. Л. (2021). Візуальна культура. Київ: ArtHuss.
Ґомперц В. (2017). Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. Київ: ArtHuss.
Ланюк Є. (2017). Політика і мистецтво: історичний взаємозв'язок. Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
Ріхтер Д. (2018). Художники і куратори - конкуренти, співавтори чи колеги? Харків: IST Publishing.
Фостер Г. (2019). Повернення реального. Харків: IST Publishung.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська