НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316771

Назва:

Кваліфікаційна роботаАнотація: Кваліфікаційна робота з філософії представляє розгляд філософського питання, який має елементи наукового пошуку і присвячений розв'язанню складної спеціалізованої задачі або проблеми, шо характеризується комплексністю і невизначеністю умов. Робота має продемонструвати рівень опанування методик здійснення філософських досліджень та навичок творчого розв'язання інтелектуальних завдань.

Тип дисципліни: атестація

Рік навчання: 4

Семестр: літній

Кількість кредитів: 12 (загальна кількість гоодин - 360 год., самостійна робота - 360 год.)

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): екзаменаційна комісія

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-9. Мати навички написання філософських текстів.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.
ПРН-14. Уникати симуляцій. плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: позааудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Нормативні, професійно-орієнтовнідисципліни та дисципліни вільного вибору навчального плану.

Зміст дисципліни: Кваліфікаційна робота бакалавра з філософії є самостійним дослідженням у царині філософії/історії філософії, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних у фаховій літературі підходів до вирішення досліджуваної проблеми.


Рекомендована література:
Вимоги до кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Оновлюються кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА щорічно.

Форми та методи навчання: індивідуальні консультації, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська