НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316772

Назва:

Комплексний кваліфікаційний екзаменАнотація: Комплексний кваліфікаційний екзамен з філософії передбачає оцінювання результатів навчання та їх відповідності вимогам освітньої програми "Філософія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки в НаУКМА.

Тип дисципліни: атестація

Рік навчання: 4

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год., самостійна робота - 90 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): екзаменаційна комісія

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

Спосіб навчання: позааудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Нормативні дисципліни навчального плану; Оглядові лекції для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену.

Зміст дисципліни: На екзамен виносяться питання, що відображають основний зміст освітньої програми.

Форми та методи навчання: самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська