НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316776

Назва:

"Феноменологія духа" Гегеля: витоки, сюжети, персонажіАнотація: Метою курсу є виявлення тих сюжетів і персонажів "Феноменології духу", які надали цій праці виняткового статусу в західній філософії, вивченням і тлумаченням якої займались видатні інтелектуали у продовж 200 років. Заняття ґрунтуються не лише на прискіпливому вивченні "Феноменології духу", а й на зверненні до літературних текстів (Софокла, Еврипіда, Данте, Шекспіра, Дідро, Гете, Лесінга та ін.), що уможливить розкрити ті сенси, які виявляються лише в семантиці літературних образів і сюжетів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Німецька класична філософія.

Зміст дисципліни: Витоки "Феноменології духу", де буде запропоновна певна деконструкції тих смислів, які окреслюють цей текст як певну структурно - семантичну "матрицю". Культурно - епістемологічні сюжети, які виявлять базові гештальти, що формують людину як суб'єкта модерного світу - моральність, культура, Просвітництво, релігія, свобода, революція - які конституюють модерний світ, його суперечливу композицію. Концептуальні персонажі. У цьому контексті варто поглянути на цей філософський текст як на своєрідну панораму людських типів, між якими точиться безперервна боротьба за визнання, примирення і бунт, моральна звитяга і ницість мотивів. В цьому контексті будуть розглянуті ті людські типажі, що найбільш рельєфно окреслюють людину у її намаганні стати "кимось".


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська