НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316779

Назва:

Релігієзнавство (для інших спеціальностей)Анотація: Робоча програма навчальної дисципліни "Релігієзнавство" є складовою вибіркових навчальних дисциплін навчального плану підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 051 Економ. теорія; 052 Політологія; 053 Психологія; 054 Соціологія; 072 Фінанси; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 081 Право; 102 Хімія; 104 Фізика у галузях знань 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування; 08 Право; 10 Природничі науки в НаУКМА. Курс "Релігієзнавство" викладається у ІІІ семестрі та розрахований на 14 навчальних тижнів (по 2 ауд. год. щотижня; перший тиждень занять - лекційний). Вивчення курсу передбачає аудиторну (лекції - 16 год.; семінари - 12 год.) і самостійну роботу (62 год.). Загальна кількість годин, відведених на опанування дисципліни - 90. (3 кредитів ЄКТС). Видом підсумкового контролю є залік.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос.н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є дати з академічних позицій систематичний огляд питань, що стосуються сутності релігії як духовного, культурного, соціального феномену, питань суспільного функціонування інституціональних форм релігії, історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій. Завданнями курсу є: підготувати студентів до сприйняття дотичного до його тематики матеріалу інших релігієзнавчих, філософських, історичних, соціологічних, політологічних, культурологічних, правничих курсів, виробити у студентів початкові вміння та навички самостійного аналізу релігійних явищ і процесів, застосування його результатів у навчальній, науково-дослідній та практичній роботі.

Успішно опанувавши дисципліну "Релігієзнавство", Ви зможете набути знань про:
сучасну навчальну та попередньо - класичну наукову літературу з предмета;
основні категорії та поняття наукового осмислення релігії, предмет і функції основних релігієзнавчих дисциплін;
основні ознаки релігії як способу духовно-практичного освоєння світу;
специфіку релігійної картини світу;
основні структурні компоненти релігійного комплексу: релігійної свідомості, релігійної чуттєво-емоційної сфери, сфери ритуально-культових практик, релігійних спільнот та інституцій;
принципи взаємин релігії з філософією, наукою, мистецтвом тощо;
віхи історії, базові категорії та поняття основних релігійних традицій світу;
основні тенденції сучасного релігійного життя;
сутність свободи совісті та віросповідання.

Наполегливо працюючи - самостійно та в аудиторії - Ви маєте реальний шанс набути важливих базових навичок, зокрема:
ідентифікувати присутність релігійних феноменів в житті людини та суспільства;
розрізняти та визначати різні релігійні традиції;
аналізу та інтерпретації класичних релігієзнавчих текстів та їх фрагментів;
пошуку та опрацювання джерел з предмету під кутом зору поставленного навчального чи наукового завдання;
критичного мислення, раціонального аналізу, публічного дискутування та аргументації з питань, що стосуються предмету;
комунікувати та вести професійну діяльність на засадах мультикультурності.

Курс "Релігієзнавство" не лише розширить Ваші культурні обрії та зміцнить Ваш світогляд. Ви також створите собі підґрунтя для опанування низки нормативних та вибіркових дисциплін: як "Історія християнства" та "Біблієзнавство", "Філософія релігії", "Соціологія релігії", "Психологія релігії", "Феноменологія релігії", "Практичне релігієзнавство", "Політологічні аспекти релігієзнавства", "Неорелігії світу", "Іслам", "Сакральна географія і феномен паломництва" та ін. курси сертифікатної програми з релігієзнавства.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Релiгiєзнавство як наукова дисциплiна та галузь гуманітарного і соціального знання. Основні релігієзнавачі напрями та дисципліни. Релігія як специфічний спосіб духовно-практичного освоєння світу. Базові допущення та виміри релігійної картини світу. Змiст i структура феномену релiгiї. Релігійна свідомість та інституціоналізована релігійність. Функції релігії. Релігія як нормативна система та суспільний регулятор. Ранні форми релігійних вірувань та практик, родоплемiннi, релігії та культи. Шаманізм як синтетичка форма первісної релігії. Презентації в робочих групах. Етнічні та етнодержавні релігії: історія та сучасність. Презентації в робочих групах. Релігійне розмаїття в сучасному світі та його перспективи. Свобода віросповідання та свобода совісті в незалежній Україні.


Рекомендована література:
Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук. ред. проф. А. Колодного. К. : Світ Знань, 2000.
Релігієзнавство. Тексти для читання. Зібрав та впорядкував С. І. Головащенко. К. : НаУКМА, 2003.
Релігія в її складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія : За ред. проф. Анатолія Колодного. Київ: Інтерсервіс, 2018.
Релігії світу: енциклопедичний понятійно-термінологічний словник / Є. О. Романенко, В. С. Курило, В. М. Воронін. Харків: Фоліо, 2021.
Mary Pat Fisher, Robin Rinehart. Living Religions. Tenth Edition. Pearson, 2017.
The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnells.Routledge -Taylor & Francis Group, London and New York, 2005.
The Blackwell Companion to the Study of Religion. Edited by Robert A. Segal. Blackwell Publishing, 2006.
The Religions Book: Big Ideas Simply Explained. Dorling Kindersley Publishing: London, New York, Melbourne, Munich, and Delhi. First American Edition, 2013.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська