НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316781

Назва:

Філософія (для інших спеціальностей)Анотація: У лекціях здійснюється з'ясування специфіки філософського мислення і знання, зв'язку філософії з іншими духовними формами; аналіз проблематики основних розділів філософської теорії та засвоєння студентами понятійного змісту філософського тезаурусу; ознайомлення студентів з еволюцією трактування основних філософських проблем, з епохальними особливостями філософського мислення та внеском знаменитих філософів різних епох до скарбниці філософської думки. Семінарські заняття спрямовано на осмислене залучення ключових філософських понять до активного словника студентів, опанування ними елементарними навиками теоретичного мислення та здатністю коментувати й інтерпретувати першоджерельні філософські тексти.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Юринець Я. І., ст. викладач.

Результати навчання: Метою курсу "Філософія" є вироблення уявлень про сутність філософії та її місце в системі культури, ознайомлення з проблематикою онтології, антропології, соціальної філософії та філософії історії, етики та естетики, теорії пізнання, а також з головними етапами розвитку філософської думки.
Курс "Філософія" є важливою складовою гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів до фахової діяльності.
Він сприяє:
розумінню сутності філософії та її ролі в історії культури, специфіки взаємин філософії з іншими формами духовного життя людства (релігією, наукою, мистецтвом тощо);
знанню основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності поглядів видатних філософів античності, європейського середньовіччя, Нового часу, німецької класичної філософії, сучасної філософії;
знанню вітчизняної філософської традиції;
розумінню сутності і специфіки наукових, філософських картин світу;
оволодінню проблематикою основних філософських дисциплін;
формуванню цілісного уявлення про сутність людини та її місце у світі;
оволодінню основними етичними категоріями, розумінню сутності моральних обов'язків людини;
формуванню цілісного уявлення про естетичні цінності та їх роль у творчій самореалізації людини, розумінню ролі мистецтва у людській життєдіяльності;
розумінню історичності людського буття, багатоманітності культур і цивілізацій;
знанню основних етапів розвитку науки та критеріїв науковості, розумінню ролі науки в розвиткові цивілізації, сутності і значущості наукової раціональності;
знанню методів і форм наукового пізнання;
знанню сучасної наукової літератури предмета.

Наполегливо працюючи - самостійно та в аудиторії - Ви маєте реальний шанс набути важливих базових навичок, зокрема:
оволодіти навичками системного філософського мислення.
оволодіти навичками наукового аналізу та синтезу.
оволодіти навичками здійснювати професійну комунікацію англійською та українською мовами.
оволодіти навичками опановувати сучасні знання.
оволодіти навичками критичного мислення.
оволодіти навичками готувати аналітичні матеріали із суспільствознавчих і гуманітарних питань.
оволодіти навичками аналізу та інтерпретації філософських текстів.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Філософія, її призначення та місце в культурі. Філософія Стародавнього світу. Філософія Середніх віків та доби Відродження. Новий час. Німецька класична філософія. Основні напрямки сучасної філософії. Проблема людини. Людина, суспільство та історія.


Рекомендована література: Платон. Бенкет. - Львів : Видавництво УКУ, 2005.
Адо П. Визначення філософа в "Бенкеті" Платона // П. Адо. Що таке антична філософія? - К. : Новий Акрополь, 2014. - С.54-69.
Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. ХVІІ- ХVІІІ ст. - К. : Либідь, 2000.
Луцій Анней Сенека. Про щасливе життя // Сенека. Діалоги. - Львів : Апріорі, 2016. - С. 37-52.
Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до сучасності). - К. : Темпора, 2019. - С. 21-112.
Тома Аквінський. Компендіум теологій. - К. : Кайрос, 2011.
Ніцше Ф. Шопенгауер як вихователь. Сутінки ідолів. - Харків: Фоліо, 2020. - (Розділи "Проблема Сократа", "Розум у філософії").

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська