НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316782

Назва:

Критичне мисленняАнотація: Навчальна дисципліна знайомить студентів зі специфікою критичного мислення, особливостями аргументації, складниками та видами аргументації. Розглядаються форма, схема та структура аргументації. Визначаються правила, помилки та прийоми впливу щодо точки зору, аргументів та процедури критичної дискусії; когнітивні упередження в процесах сприйняття та побудови аргументації. Мета вивчення дисципліни "Критичне мислення": розвиток і вдосконалення навичок критичного мислення, які необхідні насамперед в аналізі та побудові переконливої аргументації в різних царинах людського життя.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Колотілова Н. А., д. філос. н, доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Логіка; Некласична логіка.

Зміст дисципліни: Критичне мислення, міркування, аргументація. Види аргументації. Правила, помилки та прийоми впливу в аргументації. Когнітивні упередження та критичне мислення.


Рекомендована література:
Канеман Д. Мислення швидке й повільне. - К.: Наш формат, 2017.
Колотілова Н.А. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку. - К.: Центр учбової літератури, 2019.
Колотілова Н.А. Риторика. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
Конверський А.Є. Критичне мислення. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2020.
Тягло О.В. Критичне мислення. - Х: Вид. група "Основа", 2008.
Хоменко І.В. Еристика. - К.: Центр учбової літератури, 2008.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська