НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317295

Назва:

Ключові проблеми стародавньої історії України



Анотація: Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території України з найдавніших часів і врешті-решт призвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньої історії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців. Актуальність цього курсу зумовлена, перш за все, тим, що на думку більшості фахівців, формування згаданих етнічних спільнот, значною мірою, відбувалося на українських етнічних землях і є невід'ємною частиною стародавньої історії України. Нагальною потребою сьогодення є розробка аргументованої наукової концепції походження українців - україногенези. Адже побудова Української держави можлива лише на засадах європейського національного державотворення. Нерозробленість проблеми походження українців породжує велику кількість історичних міфів, які дезорієнтують громадськість, заважають процесу відтворення правдивої історії українського народу як європейської нації. Планується дати критичний аналіз науковим концепціям походження українців та розглянути на тлі європейської історії головні етапи етногенезу українського народу від витоків етносу до постання української нації.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3.5

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Залізняк Л.Л.., д.і.н., проф.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни cтуденти оволодіють спеціальними знаннями з проблем формування сучасної етнічної карти Європи, походження українців, витоків цивілізаційної орієнтації України, ознайомляться з основами індоєвропеїстики, головними палеоетнологічними концепціями відносно народів доісторичної та ранньоісторичної України. Передбачається розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел та концепцій - серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Палеоетнологія, індоєвропеїстика, палеоантропологія, етнографія, палеолінгвістика, дані гідронімії, топонімії, свідчення античних авторів, дані з палеогеографії стародавньої Європи та Близького Сходу.

Зміст дисципліни: Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території України з найдавніших часів і врешті-решт призвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньої історії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців.


Рекомендована література: Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України.-К., 1994;
Він же: Походження українського народу.-К., 1996; Він же: Від склавинів до української нації.- К., 1997, 2004;
Він же: Первісна історія України.- К., 1999. Він же: Стародавня історія України.-К., Темпора, 2011.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська