НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317297

Назва:

Антична цивілізація Північного Надчорномор`яАнотація: Курс передбачає знайомство з історичними та етнічними процесами, які мали місце на території Півдня сучасної України за доби раннього заліза, відколи регіон Північного Причорномор'я став складовою частиною античної середземноморської цивілізації. Саме через наявність довготривалих контактів з культурою Стародавньої Греції та Римської імперії аж до пізьоантичного часу античні держави Північного Надчорномор'я органічно сприйняли й безпосередній вплив візантійської культури. Ключовими проблемами давньої історії України є вплив культурного спадку античної культури та сприйняття християнства за часів Київської Русі, яке і відбулося завдяки цим стійким контактам.Потребою сучасної історичної науки є вивчення низки проблем, пов'язаних із розвитком античних держав у трьох найбільших мікрорегіонах - Тіри - Ольвії на Північному Заході, Херсонеса Таврійського у Західній Тавриці і Боспорської держави на Північному Сході, а також їх контактах із оточуючими варварськими кочовими та осілими спільнотами протягом тисячолітнього періоду існування - гетами, скіфами, таврами, меотами, готами, сарматами, гунами. Нагальною необхідністю є створення сучасних концепцій греко-варварських контактів, що визначають специфіку культурного розвитку всього регіону, понять "варваризації", "сарматизації", "еллінізації".

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 32 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Буйських А.В., доц. к. і. н.

Результати навчання: Програма курсу "Антична цивілізація Північного Причорномор'я" має на меті ознайомити студентів із головними етапами історичного розвитку античних держав на території півдня сучасної України і основними категоріями археологічних пам'яток, відкритими в процесі розкопок. Знайомлення з низкою теоретичних положень щодо грецької колонізації Північної Надчорноморщини має на меті відпрацювання у студентів навичок формування власних точок зору на загальні питання розвитку історії та культури регіону за античної доби.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Свідчення античних авторів (наративні джерела), палеоантропологія, палеозоологія, дані з палеогеографії стародавньої Європи та Малої Азії, епіграфічні та нумізматичні, археологічні джерела.

Зміст дисципліни: Курс передбачає знайомство з історичними та етнічними процесами, які мали місце на території Півдня сучасної України за доби раннього заліза, відколи регіон Північного Причорномор'я став складовою частиною античної середземноморської цивілізації. Саме через наявність довготривалих контактів з культурою Стародавньої Греції та Римської імперії аж до пізьоантичного часу античні держави Північного Надчорномор'я органічно сприйняли й безпосередній вплив візантійської культури. Ключовими проблемами давньої історії України є вплив культурного спадку античної культури та сприйняття християнства за часів Київської Русі, яке і відбулося завдяки цим стійким контактам.


Рекомендована література: Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994; Античні держави Північного Причорномор'я // Україна крізь віки. - К., 1998. - Т. 2;
Зубар В. М., Ліньова Є. А., Сон Н. О. Античний світ Північного Причорномор'я. - К.: вид. ім. О. Теліги, 1999.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська