НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317298

Назва:

Історична антропологія УкраїниАнотація: Курс передбачає знайомство з основами антропологічних знань та епохальною динамікою антропологічного складу людності українських земель від найдавніших часів до сьогодення. Розглядаються дані антропології, які дозволяють визначити ступінь морфологічної спорідненості людських колективів, з'ясувати шляхи давніх міграцій, висвітлити роль окремих компонентів у формуванні давніх та сучасних етнічних груп, визначити роль природних факторів у морфогенетичних і соціальних процесах, ступінь та наслідки процесів адаптації людини і колективу до природного середовища. Висвітлюються ключові проблеми історичної антропології, знайомство з якими необхідне майбутнім фахівцям-археологам. Особлива увага приділяється методам досліджень, що застосовуються під час вивчення кісткових решток людей з давніх поховань та можливостям палеоантропологічних, палеодемографічних та палеогенетичних реконструкцій. У курсі подаються сучасні уявлення про час і місце виникнення людини, мінливість морфо-фізиологічних ознак та чинники расогенетичних процесів. Аналіз динаміки антропологічного складу населення України від доби палеоліту до сучасності дає змогу висвітлити важливі питання етногенезу українського народу.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Потєхіна І.Д. доц. к. і. н.

Результати навчання: студенти оволодіють спеціальними знаннями з класичної історичної антропології, новітніх напрямків науки про людину. Ознайомляться з різноманіттям етнічних та фізичних типів людей, що населяли Україну впродовж історичних епох. Особлива увага приділяється аналітичному підходу до вивчення джерелознавчої бази та навичкам критичного аналізу наукових концепцій, чому сприяє вивчення дисципліни.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: археологія, етнічна антропологія, фізична антропологія, етнографія, демографія, медицина, палеогенетика.

Зміст дисципліни: Курс передбачає знайомство з основами антропологічних знань та епохальною динамікою антропологічного складу людності українських земель від найдавніших часів до сьогодення. Розглядаються дані антропології, які дозволяють визначити ступінь морфологічної спорідненості людських колективів, з'ясувати шляхи давніх міграцій, висвітлити роль окремих компонентів у формуванні давніх та сучасних етнічних груп, визначити роль природних факторів у морфогенетичних і соціальних процесах, ступінь та наслідки процесів адаптації людини і колективу до природного середовища.


Рекомендована література: Сегеда С.П. Антропологія.- К., - 2001.
Сегеда С.П. Антропологія.- К., 2009.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська