НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317300

Назва:

Ранній залізний вік України та суміжних територій



Анотація: Курс "Ранній залізний вік України та суміжних територій" є необхідною складовою частиною вивчення давньої історії України. Розрахований на студентів магістерської програми "Археологія" першого року навчання. Викладається загальна характеристика історичного розвитку України та Центральної Європи за доби раннього заліза. Розглядаються істотні зрушення, що відбулися в господарчій та політичній сферах давнього населення. Висвітлюються наслідки опануванням давніми суспільствами - металургійного заліза, що викликало появу досконалої зброї та міцних знарядь праці. Прогрес у військовій галузі зробив кочовиків домінуючою силою на історичній арені Східної Європи. Студенти підходять до розуміння процесів, що вплинули на розвій землеробських суспільств Лісостепу, в наслідок постійного натиску неспинних хвиль степовиків - кіммерійців, скіфів та сарматів. В цей час на теренах України виникають перші ранньокласові утворення. Відлунням яких є агломерації поселень з гігантськими городищами на чолі.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 32 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Болтрик Ю.В. , доц. к.і.н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати: головні археологічні культури Європи доби раннього заліза та ключові пам'ятки кіммерійців, скіфів і сармати України. Орієнтуватися в колі давніх писемних джерел, що стосуються півдня Східної Європи.

- Вміти: розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел та концепцій - серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Давня історія та історична географія Східної Європи та Передньої Азії. Етнографія України та Кавказу. Палеоантропологія. Просторовий аналіз теренів України з залученням космічних знімків та системи глобального позиціонування (GPS).

Зміст дисципліни: спрямувати студентів на детальне освоєння першоджерел (писемних і археологічних), націлити на осмислення певних проблемних ситуацій і пошуки шляхів їхнього розв'язання. Передбачається дати студентам бачення ключових процесів що за доби заліза відбувалися як на теренах України так і на європейському просторі.


Рекомендована література: Великая Скифия: (Учебное пособие для специального курса лекций по археологии)// В.Ю. Мурзин, Е.П. Бунятян, С.В. Махортых, С.В. Полин, Ю.В. Болтрик, С А. Скорый, Е. В. Черненко, Е.Е.. Фиалко. - Киев-Запорожье, 2002. - 340 с:
Залізняк Л. Л. Походження українського народу.-К., 1996;
Він же: Від склавинів до української нації.- К., 1997, 2004;
Археологія України.-Либідь: 2005.-розділ ІІІ.-с.204-255.
Граков Б. Н. Ранний железный век. - М., 1977.
Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском Правобережье. - К., 1961 с.12-43.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська