НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317301

Назва:

Київська Русь та її сусідиАнотація: Студенти вивчають розвиток матеріальної культури населення України упродовж X-ХІІІ ст., еволюцію фортифікаційних споруд, процеси зародження, розвитку та занепаду міст та поселень Русі. Зауважимо, що вивчення і розуміння генезису української нації та її державності неможливе без глибокого розуміння процесів і подій саме давньоруської доби, адже саме у цей час сформовано основні інституції сучасного українського суспільства, економіку, культуру, мову, право тощо. Не зважаючи на те, що археологічні дослідження пам'яток давньоруського часу розпочалися у середині-другій половині XIX ст., саме у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. вдалося розширити джерельну базу (за рахунок проведення масштабних новобудовних досліджень, використання новітніх методів досліджень), що дозволяє суттєво уточнити наявні дані про розвиток Русі, українських та суміжних земель упродовж Х-ХІІІ ст., зробити важливі висновки про етнічний склад населення, технологічні відкриття, традиції і новаторські надбання у домобудівництві, фортифікації, архітектурі, техніці і технології виробництві предметів побуту тощо. У межах курсу студенти ознайомляться з сучасними методами аналізу артефактів, навчатися визначати та правильно датувати гончарний посуд золотоординського часу від кераміки литовського та польського часів, різні категорії знахідок тощо.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 32 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): Томашевський А..П., ст..викл. к. і. н.

Результати навчання: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з проблем формування Давньоруської держави, етапів її становлення і розвитку у складних взаємовідносинах з тодішнім навколишнім світом.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія, географія, палеоекологія України та Європи, геоінформаційні дисципліни, палеозоологія, палеоботаніка, демографія, палеоантропологія, етнокультурна історія України.

Зміст дисципліни: Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з узагальненими результатами дослідження всього масиву давньоруських старожитностей на всій площі їх поширення і особливо на території сучасної України. Метою курсу є формування розуміння про вирішальний системо-утворюючий внесок давньоруської спадщини у формування в суспільно - політичного, господарського та культурного устрою сучасної України. Особлива увага приділяється висвітленню змісту та конкретних прийомів реалізації сучасних комплексних методик досліджень середньовіччя.


Рекомендована література: Археологія України. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2005 / Залізняк Л.Л., Бунятян К.П., Зубар В.М., Моця О.П., Отрощенко В.В., Терпиловський Р.В.; Давня історія України. - К.: Наук. думка, 1997. - Т.3;
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. - М, 1982;
Толочко П.П. Київська Русь. - К., 1996;

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська