НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317302

Назва:

Кам`яна доба: культура, суспільство, економікаАнотація: Курс передбачає знайомство з етнічними процесами, які мали місце на території України з найдавніших часів і врешті-решт призвели до формування українського етносу. Передумови для постання останнього формувалися протягом багатьох історичних епох під впливом складних етнокультурних процесів, що розвивалися на її території в далекому минулому. Серед ключових проблем давньої історії України є походження індоєвропейської сім'ї народів, питання народження слов'янства та етногененезу і націогенезу українців. Актуальність цього курсу зумовлена, перш за все, тим, що на думку більшості фахівців, формування згаданих етнічних спільнот, значною мірою, відбувалося на українських етнічних землях і є невід'ємною частиною стародавньої історії України. Нагальною потребою сьогодення є розробка аргументованої наукової концепції походження українців - україногенези. Адже побудова Української держави можлива лише на засадах європейського національного державотворення. Нерозробленість проблеми походження українців породжує велику кількість історичних міфів, які дезорієнтують громадськість, заважають процесу відтворення правдивої історії українського народу як європейської нації. Планується дати критичний аналіз науковим концепціям походження українців та розглянути на тлі європейської історії головні етапи етногенезу українського народу від витоків етносу до постання української нації.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 32 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Залізняк Л.Л.., д.і.н., проф.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Знати: основний масив сучасної інформації з проблем походження людини та суспільства, історії людства за кам'яної доби.
- Вміти: працювати з джерелами та літературою, критично аналізувати їх; самостійність, аргументованість і глибина висновків, розвиток аналітичного мислення. Володіти: практичними навичками роботи з археологічними джерелами кам'яної доби; методикою критичного аналізу джерел та концепцій. Вміння вибору цікавої, проблемної теми та її повного розкриття через розв'язання коректно сформульованих завдань - серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Геологія та палеогеографія четвертинного періоду України та Європи, палеозоологія, палеоліт, мезоліт, неоліт Європи та Близького Сходу, палеоантропологія, палеодемографія, соціологія.

Зміст дисципліни: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з проблем походження людини та суспільства та історії людства за кам'яної доби. Передбачається розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел та концепцій - серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни.


Рекомендована література: Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України.-К., 1994;
Він же: Первісна історія України.- К., 1999.
Він же: Кам'яна доба України // Археологія України.-К.:Либідь, 2005.
Він же: Стародавня історія України.-К., Темпора, 2011.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська