НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317304

Назва:

Основи зооархеологіїАнотація: У вибірковому курсі "Основи зооархеології" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із практикою зооархеологічних досліджень. Під час розкопок археологічних пам'яток дуже часто трапляються знахідки кісток тварин. Робота із цим специфічним видом археологічних джерел вимагає суттєвої підготовки дослідника, тобто не лише глибоких знань з археології, а й із зоології, особливо остеології та етології, палеонтології та, зокрема, палеоекології. На стику цих наук і виникла зооархеологія, основними завданнями якої є вивчення фауністичних колекцій, реконструкція палеоекологічних умов, в яких мешкали як окремі види тварин, так і стародавнє населення певної території, а також відтворення різних аспектів господарства та способу життя первісних мешканців за фауністичними рештками. У пропонованому курсі подається інформація про основні підходи та методи роботи із фауністичними колекціями, а також теоретичні засади, на яких базується інтерпретація отриманих зооархеологічних даних. Під час курсу слухачі матимуть змогу попрацювати із фауністичним матеріалом, і тим самим набути важливі практичні навички. Слухачі вивчатимуть кістки краніального та посткраніального скелету тварин, дізнаються про основні принципи камеральної обробки фауністичних матеріалів, опису, кодування та техніки вимірювання кісток тварин.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 26 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 12год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Федорченко О.С., доц. к. і. н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Знати: методики підрахунку фауністичних решток, методи визначення часу загибелі тварини, причини та механізми доместикації, теоретичні підходи до інтерпретації зооархеологічних даних.
- Уміти: працювати із фауністичною колекцією на всіх етапах дослідження.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: зоологія, палеонтологія (палеоекологія), етнографія.

Зміст дисципліни: У вибірковому курсі "Основи Зооархеології" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із практикою зооархеологічних досліджень.


Рекомендована література: - Grayson D.K. Quantitative Zooarchaeology: Topics in the Analysis of Archaeological Faunas / First Edition. - Orlando: Academic Press Inc., 1984. - 202 p.
- Lyman L. Quantitative Paleozoology. - Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 348 p.
- O'Connor T. The archaeology of animal bones. - Texas A&M University Press College Station, 2000. - 206 p.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою. На усному заліку у формі співбесіди студентам буде запропоновано дати розгорнуту відповідь на 1 обов'язкове запитання, яке передбачає знання матеріалу курсу, а також розв'язати запропоновану зооархеологічну задачу та відповісти на додаткові питання за підготовленою студентом тезою. Максимальна кількість балів за відповідь на кожне запитання - 10 балів. Максимальна кількість за "залік" - 30 балів.

Мова навчання: українська