НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317306

Назва:

Методика антропологічних дослідженьАнотація: : У вибірковому курсі "Методики антропологічних досліджень в археології" розглядаються методи досліджень, що застосовуються під час вивчення кісткових решток людей з давніх поховань та можливостям їх застосування у історичних реконструкціях. Курс починається з аналізу історичного розвитку та розробки методів археологічної антропології. Археолог, який в подальшому буде працювати з поховальними пам'ятками освоює методики відкриття та польового дослідження поховання та останків, в залежності від типу поховання. В початкових лекціях вивчаються методи та способи попередньої камеральної обробки антропологічного матеріалу, підготовки його до фахового дослідження. Подальші теми присвячені вивченню скелету людини, посмертних змін на кістках, що дозволить правильно оцінювати контекст поховання й розуміти різницю між обрядовими та випадковими змінами тіла та решток людини. Для ознайомлення та вивчення будуть представлені методи реконструкції біологічного профілю людини - визначення статі, віку, морфології і епігенетики черепа та посткраніального скелета, сучасними методами одонтології. Студенти ознайомляться з методами палеопатологічного аналізу. Студенти ознайомляться з методами паеогенетичного та ізотопного аналізів кісток. На завершення у курсі будуть представлені методи статистичної обробки результатів досліджень, можливості демографічних, етнічних, біоархеологічних реконструкцій на індивідуальному та популяційному рівнях, а також комплексного аналізу та інтеграції та наукової інтерпретації всіх отриманих даних .

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Козак О. Д. к. н. доцент

Результати навчання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) історії та розвитку антропологічних методів,
2) методів польового та камерального опрацювання антропологічного матеріалу,
2) методів оцінки та аналізу поховального обряду за тафономічними змінами,
3) методів антропологічного та біоархеологічного аналізу та наукової інтерпретації антропологічного джерела.

ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
4) польовому дослідженні антропологічного матеріалу та його первинної камеральної обробки ;
5) первинному визначенні кісток людського скелету,
6) визначенні статі, віку, дослідженні морфологічних та патологічних ознак на скелеті
7) створенню демографічних та остеобіографічних реконструкцій давніх популяцій .Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання з історії, археології

Зміст дисципліни: У вибірковому курсі "Методики антропологічних досліджень в археології" розглядаються методи досліджень, що застосовуються під час вивчення кісткових решток людей з давніх поховань та можливостям їх застосування у історичних реконструкціях. Курс починається з аналізу історичного розвитку та розробки методів археологічної антропології. Археолог, який в подальшому буде працювати з поховальними пам'ятками освоює методики відкриття та польового дослідження поховання та останків, в залежності від типу поховання. В початкових лекціях вивчаються методи та способи попередньої камеральної обробки антропологічного матеріалу, підготовки його до фахового дослідження. Подальші теми присвячені вивченню скелету людини, посмертних змін на кістках, що дозволить правильно оцінювати контекст поховання й розуміти різницю між обрядовими та випадковими змінами тіла та решток людини. Для ознайомлення та вивчення будуть представлені методи реконструкції біологічного профілю людини - визначення статі, віку, морфології і епігенетики черепа та посткраніального скелета, сучасними методами одонтології. Студенти ознайомляться з методами палеопатологічного аналізу. Студенти ознайомляться з методами паеогенетичного та ізотопного аналізів кісток. На завершення у курсі будуть представлені методи статистичної обробки результатів досліджень, можливості демографічних, етнічних, біоархеологічних реконструкцій на індивідуальному та популяційному рівнях, а також комплексного аналізу та інтеграції та наукової інтерпретації всіх отриманих даних . Рекомендована література: Козак, О.Д., Потєхіна, І.Д., Гупало, В.Д., Слободян, Т.І. (2019) Методичні рекомендації з польової антропології. Серія АрхеМет. Львів: Інститут археології НАНУ, НДЦ РАС Сегеда С. Антропологія. К.: Либідь, 2009; Bass W. Human osteology. A laboratory and field manual. 1995. Buikstra J., Ubelaker D. 1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archaeological Survey, Research series. Fayetteville, 44. DiGangi E.A.,Moore M.K. (Eds.). Research Methods in Human Skeletal Biology. ELSEVIER, 2013. Schaefer, M., Black, S., Scheuer, L. (2009) Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual. Elsevier Academic Press. White T.D., Folkens P.A. The Human Bone Manual. Academic Press, 2005.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль (залік) - 30

Мова навчання: українська