НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317309

Назва:

Скіфія за матеріалами розкопок елітних курганівАнотація: Спадок залишений скіфами є однією з найяскравіших складових культурного минулого України. Крім потужного внеску до генетичного банку української нації, скіфи виступили носіями нових культурних стандартів та еталонів, як степового світу так і грецької цивілізації. Утворивши нову військово-політичну ситуацію на півдні нашої країни, скіфи через субкультуру своєї верхівки прилучили певну частину населення Давньої України до надбань цивілізації Старого Світу. А їх кургани зберегли для прийдешніх поколінь кращі взірці прикладного мистецтва античного світу, які не вціліли на батьківщині "грецького дива". Тому актуальність цього курсу зумовлена широким історико-культурним контекстом, що випливає з великого комплексу джерел артефактів, яким є елітні кургани Скіфії.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Болтрик Ю. В, к. н. доцент, Білинський О. О., кюн. ст. в.

Результати навчання: ознайомити слухачів з історичним тлом існування Європейської Скіфії та найбільш важливими курганами, як потенційними джерелами вибудови сучасних версій династичної історії цієї кочової імперії.

Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання історії, археології

Зміст дисципліни: Спадок залишений скіфами є однією з найяскравіших складових культурного минулого України. Крім потужного внеску до генетичного банку української нації, скіфи виступили носіями нових культурних стандартів та еталонів, як степового світу так і грецької цивілізації. Утворивши нову військово-політичну ситуацію на півдні нашої країни, скіфи через субкультуру своєї верхівки прилучили певну частину населення Давньої України до надбань цивілізації Старого Світу. А їх кургани зберегли для прийдешніх поколінь кращі взірці прикладного мистецтва античного світу, які не вціліли на батьківщині "грецького дива". Тому актуальність цього курсу зумовлена широким історико-культурним контекстом, що випливає з великого комплексу джерел артефактів, яким є елітні кургани Скіфії. Рекомендована література: . Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В., На світанку історії. Перший том 15-томного видання "Україна крізь віки" -К., 1998. Павленко Ю.В. Предісторія давніх русів у світовому контексті. -К., 1994. -С. 167-184. Бунятян К.П. Методика социальных реконструкций в археологии. -К., 1985. 226 с. Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII-IV вв. до н.э.-К., 1983. -377 с. Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык (Скифский царский курган IV в. до н.э.). -К.,1991. 416 с. Мозолевський Б.М., Товста Могила. -К., 1979. - 248 с. Тереножкин А.И., Мозолевский Б.Н. Мелитопольский курган. - К., 1988. -262 с. Черненко Е.В. Скифские лучники. - К., 1981. - С. 63-93.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: : рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська